SLU-nyhet

Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald

Publicerad: 04 februari 2014

I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling. Det visas i en ny studie i tidskriften Journal of Applied Ecology där forskare från SLU i Uppsala och Oxford i England gick igenom data från de senaste 30 årens studier.

Forskarna fann att den positiva effekten av ekologisk odling har varit stabil under hela 30-årsperioden, effekten har alltså inte visat några tecken på att minska allteftersom fler studier publiceras.Jan Bengtsson

– Vår studie visar att eko-odling ofta har avsevärda positiva effekter på framför allt den vanliga biologiska mångfalden, säger Jan Bengtsson vid SLU och Sean Tuck och Lindsay Turnbull från Oxford, som lett studien.

– För många organismgrupper är ekologiskt lantbruk ett av flera redskap för att minska förlusterna av biologisk mångfald i det industrialiserade jordbruket, menar Jan Bengtsson, Sean Tuck och Lindsay Turnbull

Pollinerare och växter vinner mest på eko
Den positiva effekten av ekologisk produktion skiljer sig åt mellan organismgrupper. Artrikedomen av växter och pollinerare som humlor och bin var till exempel mer än 50 procent högre i ekologiskt lantbruk, medan mångfalden av markorganismer inte påverkades mycket alls. De positiva effekterna var dessutom större i landskap med sammanhängande åkrar jämfört med småbrutna mosaiklandskap.

Studier från tropikerna saknas
Forskarna analyserade också hur representativa publicerade studier är för jordbruket globalt. De fann att olika grödor som sädesslag och grönsaker var tämligen väl representerade. Däremot har så gott som alla studier gjorts i industrialiserade länder.

– Det är förvånande att det saknas studier från stora områden i tropikerna och från utvecklingsländer, säger Jan Bengtsson och Lindsay Turnbull.

– Varför finns inga studier från exempelvis kakao- och bananodlingar där vi vet att man använder stora mängder bekämpningsmedel? Det är produkter som finns i nästan alla affärer i våra länder men vi vet inget om hur ekologisk odling av bananer påverkar den biologiska mångfalden. Här finns en viktig kunskapslucka som behöver fyllas, påpekar Jan Bengtsson och Lindsay Turnbull

Ekologisk odling positivt för mångfalden
Fördelarna med ekologisk produktion är ofta omdiskuterade. Men när det gäller biologisk mångfald visar denna studie, i likhet med tidigare studier baserade på ett mindre datamaterial, att ekologisk odling är övervägande positivt och ytterst sällan har negativa effekter. De gynnsamma effekterna på mångfalden av pollinerare och naturliga fiender till skadegörare indikerar dessutom att ekosystemtjänster som lantbrukaren har nytta av också gynnas av ekologiskt lantbruk. Men det är en annan historia som är betydligt sämre undersökt.

Undersökningen publiceras denna vecka i den ansedda engelska tidskriften Journal of Applied Ecology. Forskarna gick igenom data om artrikedom i ekologisk och konventionell odling, huvudsakligen jämförelser mellan fält eller gårdar i 94 studier publicerade från 1989 och framåt. De mätte dessutom olika landskapsmått, såsom andelen jordbruksmark, med hjälp av satellitbilder. Alla data analyserades sedan med hjälp av så kallad meta-analys-metodik, vilket blivit allt vanligare inom bland annat evidensbaserad ekologi och medicin. Arbetet i den sexhövdade internationella forskargruppen har finansierats av forskningsrådet Formas, Ekhagastiftelsen och NERC i England.


Kontaktinformation