SLU-nyhet

KRAV-regler på remiss

Publicerad: 04 februari 2014

Tydligare regler om socialt ansvar, skärpta energiregler, förbud mot PVC i förpackningar och en tydlig lista över förbjudna ämnen i förpackningar. Det är en handfull av de regelförslag som nu är ute på remiss till den 31 mars.

KRAV har publicerat ett remissförslag på förtydligade och delvis nya regler. Alla som vill har möjlighet att tycka till om regelförslagen före den sista mars i år. Ett av förslagen innebär att alla företag med KRAV-certifierad produktion ska övergå till att använda ”grön el”.

KRAV uppdaterar kontinuerligt de regler som finns för KRAV-certifierad produktion. Ibland innebär det helt nya regler och ibland endast förtydliganden av existerande regler. Under förra året har flera regelarbetsgrupper, i samarbete med aktörer inom branschen, tagit fram underlag till den regelremiss som publiceras idag.

– Om vårt remissförslag antas så innebär det bland annat att alla företag med KRAV-certifierad produktion ska gå över till avtal med grön el, säger Lars Hällbom, Regelchef KRAV.

Exempel på områden som berörs i regelremissen:

  • Socialt ansvar: Mer av svensk lagstiftning om arbetsvillkor för anställda lyfts in i reglerna, exempelvis anställningsavtal, lön och övertid. Regler om socialt ansvar för företag i utlandet som tillverkar produkter som importeras berörs inte av dessa regler, utan ska följa reglerna om socialt ansvar i kapitel 16.
  • GMO: Ett förslag att specificera ett gränsvärde på 0,1 % för oavsiktlig och tekniskt oundviklig inblandning av GMO presenteras. Eftersom de största fodermedelsföretagen inom en snar framtid sannolikt kommer att hantera foder med GMO i samma fabriker som GMO-fritt foder sätts dock gränsvärdet för oavsiktlig och tekniskt oundviklig inblandning av GMO i foderråvaror  till 0,9 procent.
  • Förpackningar: Förbud mot PVC i förpackningar och krav på att eftersträva resurseffektiva förpackningar. I en ny bilaga anges de 52 ämnen från SIN-listan som kan förekomma i förpackningar, så att det blir lättare att undvika dessa.
  • Energi: Kravet på 100 procent förnybar el utökas till att gälla alla certifierade företag. Alla KRAV-certifierade företag ska åtminstone muntligt kunna redogöra för hur de jobbar med energieffektivisering och minskning av användningen av fossila bränslen. För större företag är det krav på energikartläggning.

De nya regelförslagen har KRAV tagit fram tillsammans med experter och företrädare från olika aktörer inom livsmedelsbranschen, till exempel förädlingsföretag, importörer och livsmedelshandel.

KRAV önskar svar på remisserna senast den 31:a mars.

När remisstiden är slut reviderar regelarbetsgrupperna förslagen utifrån de svar som inkommit. KRAVs regelkommitté går därefter igenom förslagen och lämnar sedan till KRAVs styrelse för beslut.

De nya reglerna publiceras på KRAVs webbplats den första juli i år och börjar gälla från första januari 2015.


Kontaktinformation