SLU-nyhet

LRF publicerar nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Publicerad: 26 februari 2014

LRF har, på uppdrag av Jordbruksverket, arbetat fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion. Syftet har varit att göra EUs regler för ekologisk produktion mer användarvänliga och att reglerna tillämpas lika.

De nationella riktlinjerna ger en samlad och översiktlig beskrivning av EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 om ekologisk produktion, och kan användas av producenter som ett stöd för att uppfylla reglerna. Ekologiska producenter är huvudmålgruppen, men även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan med flera kan ha nytta av riktlinjerna.

Branschens tolkning
Målet med de nationella riktlinjerna är att visa branschens tolkning av kraven i EU-reglerna för ekologisk produktion. Innehållet i riktlinjerna har hanterats i projektgrupper med bred representation från primärproduktion, förädling, rådgivning och certifiering från olika produktionsinriktningar.

Projektet har framförallt strävat efter att ta fram riktlinjer som är lätta att förstå, med balans mellan att värna svenska mervärden och utjämna skillnader mellan olika medlemsstater inom EU. En gemensam syn av vad reglerna konkret innebär är en förutsättning för att kunna använda förordningarna och ökar trovärdigheten för det ekologiska regelverket.

Arbetet med riktlinjerna har letts av en styrgrupp med representanter från Jordbruksverket, LRF, Ekologiska Lantbrukarna och KRAV. Riktlinjerna är granskade och bedömda av både Jordbruksverket och Livsmedelsverket. De kommer att förvaltas av LRF och uppdateras med regelbundna intervaller.


Kontaktinformation