SLU-nyhet

Vitaminer till mjölkkor och kalvar, från foder eller tillskott?

Publicerad: 11 mars 2014

Frågan om mjölkkor kan få i sig tillräckligt med vitaminer via fodret eller om det krävs tillskott är inte helt enkel att besvara. Här sammanfattas några av de senaste rönen.

I början av 2000-talet införde EU ett förbud mot att ge tillskott av syntetiska vitaminer till idisslare i ekologisk produktion. Trots förbudet ansåg man att det fattades kunskap om hur kornas hälsa och produktion skulle påverkas av att inte ge vitamintillskott. Därför gavs snabbt en dispens för att kunna fortsätta använda framförallt syntetiskt vitamin A, D och E. Från år 2006 togs förbudet bort helt. Men fortfarande gäller att om det finns naturliga vitaminer att tillgå ska de användas i första hand.

Flera studier om behov av vitamintillskott
Naturliga vitaminer kommer främst från vallfoder (ensilage) och oljeväxter. Innehållet i växterna varierar beroende på klimat och andra faktorer. Därför har det genomförts ett antal studier i Sverige för att undersöka förutsättningarna för användandet av vitaminer till svenska ekokor.

I en färsk publicerad studie från ett försök på Tingvalls gård fick hälften av korna en mineralblandning utan vitamintillskott under två år. Vid en jämförelse av vitaminer i kornas blod kunde forskarna inte se några stora skillnader mellan kor som fått och kor som inte fått vitamintillskott, utom för vitamin D och då endast under stallperioden. Men däremot försämrades kornas hälsa på så sätt att de som inte fått tillskott hade fler behandlingar för mastit år 2 än år 1 och dessutom fler mastiter än de som fått vitaminer år 2. De hade även högre cellhalt i mjölken år 2.

Korna i ovanstående försök fick ett ensilage med bra innehåll av vitaminer, men innehållet i ensilage har visats variera mycket mellan skördar och år. I ett annat tvåårigt försök (bl.a. publicerat i en avhandling från 2012) fick korna ett så kallat semi-naturligt vitamintillskott (vitamin E, som finns på marknaden) i en hög giva kring kalvningen, då korna har det högsta vitaminbehovet. Innehållet av vitaminer i ensilaget var nästan dubbelt så högt det ena året som det andra och tillskottet verkade ha klart mindre effekt på vitaminnivån i kornas blod när innehållet i ensilaget var högt än när de fick lite vitaminer från ensilaget.

NRCs rekommendation (på vilka de svenska rekommendationerna är baserade) bygger på kons totala behov, men vid en utfodring med höga givor av vallfoderensilage med ett högt vitamininnehåll bör korna kunna försörja sig med vitaminer utan tillskott, åtminstone i medel och sen laktation. Problemet är att veta vilket vitamininnehåll ensilaget har och att beställa en vitaminanalys är dyrt. I den ovan nämnda avhandlingen ingår även studier om faktorer som kan påverka innehållet av vitaminer i vallväxter.

Det är inte bara kon som påverkas av dess tillgång till vitaminer. Stiftelsen Lantbruksforskning rapporterar från en studie som visade ett samband mellan hög halt av E-vitamin hos 2-7 dagar gamla kalvar och låg kalvdödlighet. Genom att utfodra högdräktiga kor med vitaminrika fodermedel får de ett högre vitamininnehåll i blodet vilket leder till en vitaminrik råmjölk som i sin tur förbättrar kalvarnas vitaminstatus.


Kontaktinformation