SLU-nyhet

Ekologisk kalvuppfödning med amkor och naturbete

Publicerad: 09 april 2014

Danska forskare har försökt hitta en modell för att föda upp tjurkalvarna ekologiskt med amkor och naturbete. I försöken har man provat olika utfodringsstrategier och jämfört lönsamhet beroende på när på året kalvarna föds.

Det är vanligt att tjurkalvar som föds på ekologiska mjölkgårdar säljs till konventionell produktion. Det är dyrt att föda upp dem med helmjölk i 12 veckor och det är svårt att få lönsamhet i att föda upp dem ekologiskt på gården. I Danmark säljs kalvarna ofta redan vid 2-4 veckors ålder.

Lagom gamla amkor
Det är viktigt att hitta amkor som är minst 6 månader in i laktationen för att de inte ska bli för magra på naturbete eftersom de inte får tillskottsutfodras där. Korna i studien tilldelades två kalvar var, vilka var födda kring nyår, i mars-april eller i maj-juni. Djuren fick beta på naturbetesmark mellan maj och augusti (de minsta kom inte ut på bete förrän i juli) och flyttades sedan till ett åkermarksbete där de betade till oktober.

Amkorna får inte dra ner resultatet
Amkorna slaktades direkt efter betesperioden och forskarna menar att för att modellen ska fungera ekonomiskt är det viktigt att korna kan säljas till samma eller högre pris till slakteriet än vad de köptes för. Kalvarna slutuppföddes på stall med antingen enbart ensilage eller med 60 procent ensilage och 40 procent korn (TMR) och slaktades vid en levandevikt på 400 kg eller vid 1 års ålder.

På naturbetet växte kalvarna i genomsnitt 980, 740 och 475 g per dag för vinter-, vår- respektive sommarfödda kalvar, medan de växte 455, 1010 och 585 g per dag på åkermarksbetet. Under stallperioden växte de vinterfödda kalvarna 1225 och 1610 g per dag för ensilage- respektive TMR-utfodrade kalvar, medan vårfödda kalvar växte 1180 och 1390, och sommarfödda kalvar växte 1120 och 1340 g per dag. Tillväxtperioden blev därmed 20, 29 och 44 dagar längre om de enbart utfodrades med ensilage jämför med TMR.

Beroende på när på året kalvarna föds och vilken typ av bete korna och kalvarna erbjuds under sommaren kan slutuppfödningsperiodens längd variera betydligt. Lönsamhetsberäkningar utförs för de olika modellerna.


Kontaktinformation