SLU-nyhet

Marklivet frodas i plöjningsfri och ekologisk odling

Publicerad: 04 juni 2014

Plöjningsfri och ekologisk odling ledde till ett rikare liv i jorden jämfört med konventionell odling. Detta visas i ett fjortonårigt franskt försök som utvärderar förekomsten av marklevande organismer i tre olika odlingssystem.

I en färsk vetenskaplig artikel har franska forskare jämfört hur marklevande organismer påverkas av tre olika odlingssystem: konventionellt, ekologiskt och plöjningsfri odling med täckgrödor och sparsam kemisk bekämpning av insekter (kallas conservation agriculture i artikeln).

Odlingssystemen designades för att spegla den praxis som används av lantbrukare i odlingslandskapen kring Paris där det till exempel är sällsynt att ekologiska lantbrukare har tillgång till stallgödsel. Istället odlas framförallt baljväxter för att tillgodose grödornas kvävebehov.

Rikt markliv i plöjningsfri och ekologisk odling
När skillnaderna utvärderades efter fjorton år hade systemen med plöjningsfri och ekologisk odling mer frekvent förekommande makro- och mikroorganismer med totalt högre biomassa jämfört med det konventionella odlingssystemet.

Allra störst sammantagen positiv effekt på de jordlevande organismerna hade plöjningsfri odling, vilket förklarades bland annat av att en högre andel organiskt material tillfördes jorden genom odlingen av täckgrödor, samt att marken inte blev återkommande störd genom plöjning.


Kontaktinformation