SLU-nyhet

Skillnader i mångfald mellan eko och konventionellt minskar på gårdsnivå

Publicerad: 22 augusti 2014

Landskapselement som åkeröar, gräskanter och andra småbiotoper har en avgörande betydelse för biologisk mångfald. I en färsk studie minskade dessa element skillnaden i mångfald mellan ekologisk och konventionell produktion.

En internationell studie har jämfört antalet växtarter, daggmaskar, spindlar och bin i 1470 fält på 205 slumpmässigt utvalda ekologiska och konventionella gårdar.

Man fann att artrikedomen på de ekologiska fälten var i snitt 10,5 procent högre på de ekologiska fälten i jämförelse med de konventionella och ända upp till 45 procent högre på intensivt odlade fält.

Dock minskade skillnaderna till 4,6 procent när man gjorde samma jämförelse på gårdsnivå, och till 3,1 procent på regional nivå när även kringliggande landskapselement inkluderades. Den mindre skillnaden gällde även för regioner med intensiv odling.

Studien är ytterligare ett bevis för betydelsen av åkeröar, gräskanter och andra småbiotoper för den biologiska mångfalden och författarna pekar på behovet för ekologisk odling att inkludera riktade åtgärder för att öka den biologiska mångfalden på de ekologiska gårdarna.


Kontaktinformation