SLU-nyhet

Ekologiskt jordbruk bidrar till samhällsnyttan

Publicerad: 27 januari 2016

Danska ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) har i en omfattande syntesrapport visat att ekologiskt lantbruk bidrar positivt till samhällsnyttan inom områden som miljö, biologisk mångfald och hälsa.

Sjuttifem forskare har under ett år arbetat med syntesen som omfattar nästan 400 sidor. Forskarna har samlat in och systematiserat all vetenskap om hur ekologiskt lantbruk bidrar till samhällsnyttan i Danmark. Arbetet är beställt av jordbruks- och fiskerienheten vid miljö- och livsmedelsmyndigheten i Danmark och koordinerad av ICROFS.

Konkreta positiva effekter av ekologiskt lantbruk som forskarna har kunnat se är minskade utsläpp av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag, att djur kan få utlopp för naturligt beteende, ökad biologisk mångfald och växtföljder som gynnar jordarnas bördighet. Den ekologiska sektorn driver också fram många innovationer som spiller över på det konventionella jordbruket.

Rapporten pekar även på utmaningar för det ekologiska jordbruket. Klimatutsläpp är ett sådant område där utsläpp per producerad enhet i många fall är större. EPOK har i en syntesrapport från 2013 behandlat ekologisk produktion och klimatpåverkan som går att läsa här.

ICROFS har inte gjort någon egen litteraturgenomgång av skillnaden i näringsinnehåll mellan ekologiska och konventionella produkter. I kapitlet ”Hälsa och välfärd för människor” hänvisar man istället bland annat till EPOK:s nyligen publicerade syntesrapport ”Organic food – food quality and potential health effects”. Till syntesrapporten finns även ett nyligen publicerat faktablad.

Fakta:

Läs mer om den danska syntesen på ICROFS webbplats.

Läs en sammanfattning av resultaten i rapporten här.

Hela rapporten går att läsa här.


Kontaktinformation