SLU-nyhet

Mångfald av pollinerande insekter leder till större avkastning

Publicerad: 27 januari 2016

Forskare vid NINA (Norsk institutt for naturforskning) har undersökt sambandet mellan förekomsten och mångfalden av pollinerande insekter och avkastning inom jordbruket. Resultaten visar att de är viktigt att ha många olika arter av pollinerare som bin, flugor, skalbaggar och fjärilar i anslutning till åkermark.

Forskarna undersökte förekomsten av pollinerare på jordbruksmark med grödor beroende av pollinerande insekter. Datainsamlingen gjordes främst i olika utvecklingsländer men även på äppelodlingar på flera platser i Norge. Totalt undersöktes 344 områden från 33 grödor i 12 länder. Den positiva effekten av pollinerare syntes tydligast på mindre jordbruk men större odlingar visade en tydlig negativ påverkan av minskad biologisk mångfald.

Forskarna fann att odlingar med få pollinerande insekter hade sämre skördar och att förekomsten av pollinerare kan förklara en stor del av variationen i avkastning mellan olika områden. Det kan därför vara viktigt för lantbrukare att bevara biologisk mångfald och pollinerande insekter i såväl traditionellt som modernt jordbrukslandskap.

Forskarna kunde också se att storskaliga odlingar med endast en gröda har svårt att få pollinerare att räcka till. Landskapet innehåller för få naturliga områden där pollinerande insekter kan leva och insekterna kan inte nå hela odlingen.


Kontaktinformation