SLU-nyhet

Rätt potatissort viktigt för hållbar användning av fosfor

Publicerad: 09 mars 2016
Potatis i jord.

All jordbruksproduktion är beroende av icke förnybar fosfor och all tillförsel måste därför ske så effektivt som möjligt. Försök i Storbritannien och Danmark visar att sena potatissorter med kraftig blast- och rottillväxt tar upp fosfor mer effektivt.

Ekologisk odling är beroende av effektiv återanvändning av växtnäringsämnen som kväve och fosfor. Underskott av fosfor kan uppstå i ekologisk produktion vid låg fosforgödsling, särskilt på gårdar utan djur. Ett underskott av tillgänglig fosfor ger en direkt negativ påverkan på skördenivån och en indirekt påverkan genom att exempelvis kvävefixeringen kan påverkas negativt. Tillförsel av ny fosfor via exempelvis organiska rester kan lösa problemet men det är då viktigt att ha kunskap om denna fosfors tillgänglighet för grödan.

Potatis är särskilt ineffektiv i sitt fosforupptag, i konventionell odling tar de oftast upp mindre än tio procent av det tillförda fosforgödselmedlet.

2014 gjordes experiment i Storbritannien och Danmark för att undersöka hur effektivt olika potatissorter tillgodogjorde sig fosfor i olika odlingsmiljöer. Sorterna valdes utifrån tidigare försök i det så kallade NUE-CROPS-projektet. Potatissorterna odlades i jord med olika nivåer av fosfor och i vissa försök tillsattes kväve för att inte kvävebrist skulle påverka resultatet.

Försöken visade att sorter som mognade sent och hade kraftig tillväxt av blast och djupa rotsystem klarade sig bäst. Troligtvis för att de fick mer tid på sig att tillgodogöra sig av den fosfor som fanns i jorden samt en bättre fotosyntetisk kapacitet via blasten. 

Rätt sort kombinerat med långsiktiga strategier för en bra fosforbalans i jorden är rätt väg att gå för en hållbar användning av fosfor i ekologisk odling.


Kontaktinformation