SLU-nyhet

Viktigt att ta hänsyn till grisproducenters preferenser i arbetet med framtida avelsmål

Publicerad: 22 mars 2016

Grisars egenskaper kan vara olika viktiga beroende på vilket system de ska födas upp i. Därför utfördes en omfattande internetbaserad enkät bland ekologiska och konventionella grishållare om möjliga framtida avelsegenskaper. Grisproducenterna fick rangorda 15 olika egenskaper och även vikta egenskapers betydelse i förhållande till varandra, med tanke på den uppskattade genetiska potentialen för förbättring.

Oavsett system så ansåg producenterna att både produktions- och funktionsegenskaper var viktiga, som till exempel foderomvandlingsförmåga, tillväxt, reproduktion och hälsa. Både ekologiska och konventionella uppfödare prioriterade suggans livslängd och fertilitet på bekostnad av slaktkroppskvalitet och kullstorlek.

Det fanns även vissa skillnader mellan hur uppfödarna i de olika systemen värderade egenskaper. Resistens mot parasiter och grovfoderkonsumtion rankades högre av de ekologiska producenterna medan kullstorlek och motståndskraft mot bogsår rankades högre av de konventionella. När man jämförde förbättringsmöjligheter lade ekologiska uppfödare större vikt vid hälsoegenskaper och smågrisöverlevnad medan de konventionella lade större vikt vid fertilitet och överlevnadsegenskaper.

Eftersom det fanns skillnader i lantbrukarnas syn på avelsegenskaper anser författarna att det är viktigt att ta grisproducenternas önskemål i beaktande vid utarbetandet av framtida avelsstrategier.

Birgitta Johansson


Kontaktinformation