SLU-nyhet

Rotogräs intresserade många

Publicerad: 21 november 2012

Den 8 november på Ultuna anordnades ett välbesökt seminarium om ogräs. På agendan var att diskutera nordiska forskningsresultat och behovet av ny kunskap för att effektivt kontrollera rotogräs.

Dagen inleddes med föredrag av odlingsrådgivare, lantbrukare och ogräsforskare från Sverige, Norge och Danmark. Nya forskningsresultat presenterades från försök med kontroll av kvickrot och åkertistel liksom försök med ny teknik såsom ogrässkäraren CombCut och Cameleon för att bekämpa ogräs.

Erfarenheter från Mälardalen
Odlingsrådgivare Camilla Persson, VäxtRåd, redogjorde för sina erfarenheter av hur lantbrukare bekämpar framförallt åkertistel i ekologiskt lantbruk i Mälardalen idag. Mats Wennberg, ekologisk spannmålsodlare, berättade om sitt arbete för att bekämpa rotogräs på gården. De mest problematiska ogräsen hos honom är åkertistel, hästhov och åkermolke. Ogräsfilosofin är att stärka grödan och därmed skapa mindre utrymme för ogräsen.

Under eftermiddagen diskuterades först i mindre grupper och därefter gemensamt vilka åtgärder som kan rekommenderas mot rotogräs idag, vilken kunskap som saknas och vilka forskningsprojekt som behöver prioriteras.

Kunskapsluckor om hästhov och åkertistel
Det konstaterades att kunskapen kring rotogräsens biologi är stor men att det fortfarande finns luckor framförallt gällande hästhov och åkertistelns skottbildning från rotdelar under både vår och höst.

Sortfrågan är viktig
En viktig del i bekämpningsstrategin mot rotogräs är att den odlade grödan får optimala förutsättningar i fält för att klara konkurrensen med ogräs. Det är därför viktigt att lantbrukaren har tillgång till ett sortmaterial som är anpassat till gårdens förutsättningar.

Ny teknik
Gällande teknik lyftes behovet av fler studier av ogrässkäraren fram men även att radhackningstekniken kan utvecklas t ex genom styrning med GPS.

Dagen arrangerades av EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, SLU EkoForsk och Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU i samverkan med Jordbruksverket.


Kontaktinformation