SLU-nyhet

Temadag om biologisk bekämpning i Alnarp

Publicerad: 06 november 2012

Geoff Gurr, huvudtalaren från Australien, visade preliminära resultat som tyder på att biologisk bekämpning kan vara lika effektiv som kemisk. Resultaten redovisade han när Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC) den 1 november anordnade en välbesökt temadag om biologisk bekämpning i Alnarp i samarbete med Område Växtskyddsbiologi, Partnerskap Alnarp och Jordbruksverket.

Under dagen presenterade Kemikalieinspektionen hur registreringar av biologiska bekämpningsmedel går till. Jordbruksverket redovisade hur arbetet med genomförande av IPM (integrerat växtskydd) fortgår och dessutom presenterades pågående forskningsprojekt inom både trädgårds och lantbruksgrödor.

Biologisk bekämpning – en del av lösningen
Huvudtalare för temadagen var Geoff Gurr från Charles Sturt University i Australien som under många år har forskat kring biologisk bekämpning. Geoff gav ett uppskattat föredrag med utgångspunkt i hur ekosystemtjänster, såsom biologisk bekämpning, kan bidra till en hållbar utveckling av lantbruket. Föredraget inleddes med en beskrivning av de utmaningar som lantbruket står inför t ex en befolkningsökning med 2 till 3 miljarder människor fram till 2050 och hur den ökande befolkningen ska kunna mättas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Kemisk bekämpning måste minska
En viktig del av lösningen, enligt Geoff Gurr, är att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Trots ökad medvetenhet om de negativa effekterna med kemiska bekämpningsmedel har den totala produktionen, ur ett globalt perspektiv, fördubblats sen 1970-talet. Det är därför viktigt att påvisa betydelsen av biologisk bekämpning som utförs av naturen, som en så kallad ekosystemtjänst, och hur den påverkas negativt av kemisk bekämpning.

Geoff hänvisade till vetenskapliga undersökningar som kvantifierat värdet av biologisk bekämpning på världsbasis till 0,47 biljoner amerikanska dollar per år. Genom att gynna naturliga fiender till skadegörare på olika sätt kan den biologiska bekämpningen bli än effektivare. Detta har Geoff studerat i ett forskningsprojekt med målet att minska problemen med en allvarlig skadeinsekt i asiatisk risodling.

Gynnande av naturliga fiender kan vara mycket effektivt
Storskaliga odlingar av monokulturer är ofta miljöer med låg biodiversitet som naturliga fiender har svårt att trivas i. Detta eftersom viktiga resurser saknas t ex blommande växter som ger de naturliga fienderna mat i form av nektar och pollen eller som kan bidra till att alternativa bytesdjur finns i närheten av den odlade grödan.

I projektet studeras vilka inhemska asiatiska växter som är lämpligast för att gynna skadeinsektens naturliga fiender och vilken effekt dessa växter har på skadenivåerna i fält. Preliminära resultat antyder att dessa åtgärder kan vara lika effektiva som att använda kemiska bekämpningsmedel mot skadeinsekten samtidigt som ekosystemet är i bättre balans.


Kontaktinformation