SLU-nyhet

Studie om pollinering av jordgubbsplantor – förtydligande

Publicerad: 11 april 2012

Forskningen gällde inte jordgubbsodlingar, försöken gjordes i stråsäd. Forskningsprojektet undersökte hur övergång till ekologisk produktion påverkar ekosystemtjänsten pollinering.

I en studie vid Lunds universitet studerades betydelsen av ekologisk produktion för ekosystemtjänsten pollinering. Effekten på pollineringen studerades med hjälp av jordgubbsplantor som placerats ut intill stråsädesfält på ekologiska och konventionella gårdar i Skåne. Studien har uppmärksammats i media och har kunnat tolkas som att studien utförts i ekologiska och konventionella jordgubbsodlingar, vilket inte var fallet. Vi vill därför göra detta förtydligande av vår tidigare nyhet kring studien (se EPOKs nyhet 2012-03-02).

I studien har jordgubbsplantor användts som en testgröda (indikatorplanta) för att studera hur pollineringen lyckades. Jordgubbar används ofta i forskningen som studieobjekt för pollinering. De är enkla att mäta pollineringsframgången på eftersom icke-pollinerade pistiller inte utvecklas vilket ger missformade frukter.

Fyra fält med med vårvete och korn odlades konventionellt, fyra var ”nya” ekologiska (2-4 år sedan omställning) och fyra var ”gamla” ekologiska (12-24 år sedan omställning). Resultaten var tydliga och visade en fördubblad andel fullständigt pollinerade bär på testplantorna på de ekologiska gårdarna. Författarna skriver själva att resultaten inte kan översättas till hur ekologiska metoder påverkar pollinering i kommersiella jordgubbsodlingar och att sådana studier skulle behövas.

EPOK bad Christina Winter på Jordbruksverket att beskriva förutsättningarna i ekologisk jordgubbsodling.

Foto: iStockphoto.com– En lyckad pollinering är en förutsättning för höga skördar i bärodlingen och då är både vilda pollinerare och honungsbin mycket viktiga. I praktiken är dock pollineringsresultatet väsentligt bättre än den här studien visar, oavsett om det är ekologisk eller konventionell jordgubbsodling. I ekologisk odling är det ofta olika skadeinsekter, till exempel jordgubbsvivel och trips, som begränsar skördens storlek och kvalitet, säger Christina Winter, Jordbruksverket.

Jordbruksverket har finansierat flera projekt för att utveckla ekologisk bärodling i tunnel. Med tunnlar kan bärodlaren förlänga säsongen, höja skörden och få utmärkt kvalitet (se EPOKs nyhet 2012-03-07). Möjligheterna att utnyttja biologiskt växtskydd ökar och hösthallon kan odlas i södra och mellersta Sverige. Nyligen möttes odlare och rådgivare för att diskutera erfarenheter från tunnelodlingar och försök i både Sverige och Norge.


Kontaktinformation