SLU-nyhet

Biologisk bekämpning i framtidens trädgårdsodling

Publicerad: 08 maj 2012

I oktober 2011 arrangerades en workshop om biologisk bekämpning i trädgårdsväxter vid SLU-Alnarp. Ansvariga för workshopen var SLU i ett samarbete mellan Partnerskap-Alnarp, EPOK och SLU-EkoForsk. Cirka 60 företagare, rådgivare, forskare och representanter från myndigheter medverkade.

– För att hållbara odlingssystem skall kunna utvecklas behöver bevarande biologisk bekämpning integreras i våra odlingssystem, sade Birgitta Rämert, SLU.

– Förebyggande åtgärder behöver prioriteras framför direkta åtgärder för att minimera användningen av kemisk bekämpning. Biodiversitet i landskapet kring fälten ger naturliga fiender. Ändringar i miljö eller i existerande odlingsmetoder kan göras för att skydda eller uppföröka naturliga fiender, sade Birgitta Rämert

Ulf Nilsson och Weronika Swiergiel från SLU berättade om hur naturliga fiender kan främjas för att motverka skadegörare hos grönsaker på friland och i äppelodling. Båda underströk betydelsen av att ha en integrerad strategi där ett antal organismer och biologiska bekämpningsmetoder ingår och där bekämpningsstrategin är anpassad till odlingsmetoderna i övrigt.

Sammar Khalil, SLU, påpekade att kunskap om hur och när man applicerar biologiska bekämpningsmedel är viktig. Hon har utvärderat olika kommersiella biologiska preparat mot rotpatogena svampar hos tomat och har sett att yttre faktorer som till exempel odlingsmedium och ledningstal påverkar preparatens effektivitet.

– I framtiden kommer den biologisk bekämpningen att vara en viktig del av det totala växtskyddsarbetet eftersom färre kemiska växtskyddsmedel kommer att vara tillgängliga, sade Anna-Karin Johansson från Vendel trädgårdsrådgivning och Klara Lövkvist från HIR Malmöhus.

Monica Nyström från Vasaholms Trädgård satsar redan idag på biologiskt växtskydd i sin plantskola och köper in plantor från en dansk odlare som också bekämpar biologiskt.

Margareta Hökeberg, SLU, och Agneta Sundberg, Jordbruksverket informerade om EUs nya regelverk och om hur detta kommer att införas i Sverige. I framtiden kommer icke-kemiska växtskyddsmetoder att ha företräde och större hänsyn kommer att tas till miljö och hälsa vid godkännande av växtskyddsmedel.

Tillgång metoder och preparat för biologisk bekämpning kommer därför att vara viktig i både ekologisk och konventionell odling. Margareta Hökeberg framhöll att det finns en stor potential för användning av biologisk kontroll. Men medan antalet publikationer inom området har ökat exponentiellt begränsas utvecklingen av nya kommersiella preparat av brist på kapital.


Kontaktinformation