SLU-nyhet

Forskning krävs för utveckling av ekolantbruk

Publicerad: 18 juni 2012

Samtidigt som samhället efterfrågar mer ekologiska produkter så minskar samhällets stöd till forskning och utveckling av ekologisk produktion.

Marknaden för ekologiska produkter är stark och ökar stadigt såväl i Sverige och Danmark som globalt. I Danmark har samtidigt finansieringen av forskning för att utveckla ekologiskt lantbruk minskat påtagligt de senaste tio åren. För att få konsumenternas förtroende behöver utvecklingen av ekologiskt lantbruk baseras på forskning. Ekologiskt lantbruk bidrar till att uppnå viktiga mål i samhället såsom konkurrenskraftigt företagande, hållbar förvaltning av naturresurser och mat för hälsa och välbefinnande.

I Sverige har riktade utlysningar för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion funnits under mer än ett decennium. Det har varit forskningsmedel från Formas, SLU Ekoforsk, Jordbruksverket och Ekhagastiftelsen. Även i Sverige har denna finansiering minskat något under senare år.

Forskningsutmaningar, samverkan och nytta
Ett av EPOKs uppdrag är att samordna och initiera forskning inom ekologiskt lantbruk. I år fokuserar därför EPOK på att ta fram ett nytt forskningsprogram. Just nu kommunicerar EPOK med en mängd aktörer inom lantbruket och livsmedelskedjan för att få in synpunkter på kunskaps- och forskningsbehov. Hösten 2012 kommer forskningsprogrammet att gå ut på remiss och i november ska det vara klart. Det är viktigt att stärka samverkan över gränserna inom den ekologiska forskningen och målet är att forskningsprogrammet anknyter till nordiska och internationella forskningsprogram och initiativ.

Det nya forskningsprogrammet knyter också an till de Ramprogram för forskning som Centrum för uthålligt lantbruk tog fram, det senaste är från 2010 (läs mer om ramprogram 2010-2013)

Också i Danmark pågår en process för att revidera strategin för forskning, utveckling och demonstration, se www.icrofs.dk. Denna strategi har också legat till grund för EUs stöd till koordinering av forskning om ekologisk produktion och konsumtion www.coreorganic2.org 


Kontaktinformation