SLU-nyhet

SLF projekt 2012 till nytta för ekologiskt lantbruk

Publicerad: 05 juni 2012

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) har för år 2012 beviljat totalt 17 nya projekt i programmen Trädgård, Fältförsök, Tillväxt och lönsamhet samt Mjölk. SLF har inte särskilt riktade medel till ekologisk produktion och konsumtion, utan har integrerat forskningsbehov som rör både ekologiskt och konventionellt lantbruk i programmen.

De beviljade projekten hanterar frågor kring åtgärder för att sälja gurkor, känslighet för fusarium i olika spannmålssorter och dikesskötsel. Även gårdsbaserad biogasproduktion, processteknik för flytgödselhantering, lönsamhet i ekologisk odling samt utvecklingspotential för potatis är forskningsfrågor i beviljade projekt. Arbetsmiljöprojekten handlar om hantering av nötkreatur på bete samt manuellt arbete i frilandsodling. I mjölkprogrammet finns nya projekt om foderutnyttjande, foderförluster, diskning på gårdar med automatiskt mjölkningssystem (AMS), antibiotikaresistens hos kalvar och tramptåliga beten. Även den regionala försöksverksamheten finansierades.  

Lista beviljade projekt 2012

Trädgård
Försäljningsfrämjande åtgärder för gurka – Sven Olle Olofsson, Svenska Odlarlaget

Fältförsök
Basfinansiering av den Regionala Försöksverksamheten – Anna- Karin Krijger, HS Skaraborg

Provning av vete- och rågvetesorters fusarium känslighet samt pilotprojekt för provning av havre- och kornsorters fusariumkänslighet – Thomas Börjesson, Svenska Lantmännen

Metodik för bestämning av dikens status och stöd för planering av åtgärder – Ingrid Wesström, SLU

Tillväxt och lönsamhet
Samverkan för lönsamhet och miljönytta i gårdsbaserad biogasproduktion – Richard Ferguson, SLU

Lugn och säker hantering av utegående djur – en effektiv åtgärd för att förbättra arbetsmiljön och undvika farliga situationer – Qiuqing Geng, JTI

Hur påverkar produktivitetsutveckling ekologiska odlares lönsamhet över tid? – Dennis Collentine, SLU

Hållbar flytgödselhantering med separerings- och koncentreringsteknik – Erik Sindhöj, JTI

Hållbar arbetskraft på friland - Rekommendationer för ett ergonomiskt utförande av det manuella arbetet – Stefan Pinzke, SLU

Potatisens uppgång eller fall? Marknadspotential för svensk potatis ur ett konsumentperspektiv med fokus på utvecklingsmöjligheter för potatisbranschen – Lena Ekelund, SLU

Mjölk
Orsaker till antibiotikaresistens hos tarmbakterier från kalvar i mjölkbesättningar – del II – Björn Bengtsson, SVA

Sambandet mjölkurea PBV urinkväveutsöndring– hur mycket påverkar foderstatens mineralinnehåll och inomdygnsvariationen? – Torsten Eriksson, SLU

Fodereffektiva kor – Pekka Huhtanen, SLU

Kamp mot tramp – Eva Spörndly, SLU

Ensilering av grovfoder. Del I – Minskade förluster – Rolf Spörndly SLU

Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMS gårdar – delfinansiering av förstudie – Martin Sundberg JTI

Kartläggning av den oförklarade delen i foderanalysen – Peter Udén SLU


Kontaktinformation