SLU-nyhet

Mob grazing – intensivt bete som kan öka kolinlagring

Publicerad: 22 oktober 2014

Tanken med Mob grazing är att snabb intensiv betning ska öka rotbiomassan i jorden, främja selektivt bete hos djuren och öka kolinlagring i jorden. Metoden har utvecklats i Afrika och Sydamerika för att motverka överbetning, nedbrytning av naturliga betesmarker, jorderosion och torka.

Eftersom det finns ett intresse för metoden i Europa och för lite kunskap om hur den fungerar i ett kallare klimat genomförs en studie under två år i Storbritannien. De huvudsakliga målen för studien är att utforska betesmarkens produktivitet och kornas foderintag.

Hög djurtäthet och kort tid
Mob grazing är en strategi där korna betar i en mindre fålla med hög djurtäthet under en kort tid (mindre än 24 timmar) för att snabbt beta av fållan. Efter avbetningen tas korna bort för att låta gräset växa upp igen till en högre betesvall än normalt. Metoden bygger på ett system som hittills mest har studerats i torra områden. Tanken är att öka jordens bördighet genom att tillföra mycket näring och organiskt material både från gödseln och via växtrester. Se även notis om Holistic Management.

Mer tillgängligt bete under sommaren
De första resultaten tyder på att det fanns mer tillgängligt bete, särskilt under sommarmånaderna, än vad som kan förväntas av rotationsbete med kortare viloperioder. Då avkastningen från en örtrik vall jämfördes med en gräs/klövervall fann man ingen skillnad mellan vallarna men det var stora variationer mellan och inom fält. Korna valde att beta yngre växter jämfört med äldre och därmed förväntas det äldre gräset bidra till ökad mängd organiskt material i jorden.

Men det skulle även kunna ge en lägre mjölkavkastning då växterna är mer lignifierade och svårsmältbara när de hunnit bli äldre. Betsväxter och jord kommer att analyseras och ytterligare mätningar kommer att genomföras under den kommande betessäsongen.

Studien ingår i det EU:s FP7 finansierade projekt SOLID (Sustainable Organic and Low-Input Dairying) presenterades vid Organic World Congress i Istanbul 13–15 oktober

Fakta:

Källa:
Diverse swards and mob grazing for dairy farm productivity: A UK Case Study. KATHARINE LEACH, GONZALO PALOMO, WILLIAM WATERFIELD, KONSTANTINOS ZARALIS, SUSANNE PADEL .In: Rahmann G and Aksoy U (Eds.): Building Organic Bridges. Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference at the Organic World Congress 2014. 13-15 October 2014 in Istanbul, Turkey. Thuenen Report 20, Braunschweig, Germany,  pages: 1155-1158. (http://orgprints.org/23553/)

Tidigare nyhetsnotiser om SOLID:
Biologisk mångfald i siffror

Hållbar ekologisk och lågintensiv mjölkproduktion – EU-forskningsprojekt


Kontaktinformation