SLU-nyhet

Ekologiskt lantbruk med självförsörjande energiproduktion

Publicerad: 28 januari 2015

Ekologiska lantbruk, både växtodlings- och mjölkgårdar, kan bli självförsörjande med energi och minska växthusgasutsläppen enligt en färsk doktorsavhandling från SLU. Råvaror i energiproduktionen är bland annat växtrester och gödsel.

Marie Kimming försvarade sin doktorsavhandling om småskalig bioenergi från jordbruket vid institutionen för energi och teknik, SLU den 23 januari. I avhandlingen ingick två studier av hur ekologisk odling kan försörjas med bioenergi genom användning av bland annat växtrester och gödsel.

För att minska växthuseffekten är det viktigt att ersätta fossila bränslen med förnybar energi. Genom livscykelanalys (LCA) undersöktes energieffektiviteten och minskningen av växthusutsläppen om ekologiska gårdar blir fossilbränslefira med hjälp av egenproducerad bioenergi.

Utan att minska produktionen
Både växtodlingsgårdar och mjölkgårdar kan bli självförsörjande med energi genom att utnyttja biomassaresurser på gården utan att minska livsmedelsproduktionen. För mjölkgården användes biogas från gödsel som huvudsaklig energikälla. Därutöver producerades i ett scenario ytterligare biogas från halm, och i ett annat biodiesel (RME) från raps.

Alla bioenergisystem ledde till minskade växthusgasutsläpp, men minskningen av växthusgasutsläppen varierade stort mellan olika tekniska system, främst på grund av deras olika effekter på markens kolbalans.


Kontaktinformation