SLU-nyhet

Biogas forskarfavorit för fossilfritt ekojordbruk

Publicerad: 28 januari 2015

I en stor genomgång av forskningen från början av tvåtusentalet lyfts biogas fram som en väg att bryta beroendet av fossil energi i ekologiskt lantbruk, även användning av trädbränsle omnämns som ett alternativ.

Nyligen publicerades en systematisk analys av forskningslitteraturen (år 2001–2012) om bioenergi och ekologiskt jordbruk. Rapporten ger en översikt över forskningen och identifierar kunskapsluckor och forskningsbehov (Siegmeier m.fl. 2014).

Biogas dominerar
Av de 58 forskningsartiklar som uttryckligen handlar om bioenergi och ekologiskt jordbruk kommer 70 procent från Sverige, Danmark och Tyskland (90 procent från Europa) och över 70 procent handlar om biogas. Annan bioenergi som beskrivs är etanol, biodiesel och fasta biobränslen.

Det finns flera anledningar till att biogas dominerar, som att det går att bedriva i liten skala på gårdsnivå, att rötning kan ha fördelar för växtnäringsförsörjningen och att växtrester och gödsel kan utnyttjas som energikällor. Exempel på forskningsområden är användning av rötrester i växtföljder, effekter på jordbrukets växthusgasutsläpp, och möjligheter till självförsörjning med biobränslen i ekologisk odling. 

Bland de områden där forskningsbaserad kunskap saknas nämns bland annat följande:

  • Studier av praktiska erfarenheter av bioenergi i ekologiskt lantbruk, liksom studier av ekologiska lantbrukares och konsumenters uppfattningar om bioenergi.
  • Ekonomiska studier av kostnader och lönsamhet för bioenergi i ekologiskt lantbruk.
  • Studier av möjligheter att genom biogassystem återföra växtnäring till det ekologiska jordbruket från livsmedelskedjan, och att göra detta utan att återföra farliga ämnen från städer till jordbruksmarken.

Bioenergi kan bryta fossilberoendet
Bland slutsatserna nämns att bioenergi är en möjlighet för att bryta beroendet av fossil energi, både inom jordbruket och i samhället i stort, om än begränsad i omfattning. En integrerad utveckling av bioenergi inom ekologiskt lantbruk behövs och har potential, särskilt genom biogasrötning men även genom användning av bränslen från träd i odlingslandskapet.


Kontaktinformation