SLU-nyhet

Klimatpåverkan från europeisk ekomjölkproduktion

Publicerad: 28 januari 2015

En färsk studie av ekologisk mjölkproduktion i sex europeiska länder visar att metan är den absolut största källan till växthusgasutsläpp. I studien har alla delar i produktionen räknats med.

Mjölkproduktion är en stor källa till växthusgaser från jordbruket. I en nyligen publicerad studie redovisas växthusgasutsläppen från produktion av ekologisk mjölk, baserat på information från 34 gårdar i sex europeiska länder (Belgien, Danmark, Finland, Italien, Storbritannien och Österrike).

Mjölkproduktionen på gården, inklusive allt foder, orsakade genomsnitt 1,32 ± 0,22 kg koldioxidekvivalenter per kg mjölk. Det är i samma storleksordning som i tidigare studier, vilka gjorts på enstaka gårdar eller i enstaka länder. Gårdar av olika storlek (från 9 till 480 kor) och intensitet ingick i studien.

Metan och lustgas är de stora bovarna
Metan från fodersmältning var den största källan till växthusgaser (45 procent). Lustgas från mark och gödsel stod för 22 procent. Investeringar i byggander och maskiner orsakade 9 procent av utsläppen. El och drivmedel stod för vardera 5 procent av utsläppen.

I studien gjordes ingen jämförelse med konventionell mjölkproduktion. Studien har gjorts inom EU-projektet SOLID (Sustainable Organic and Low Input Dairying).


Kontaktinformation