SLU-nyhet

Dags för nästa steg i utvecklingen av det ekologiska lantbruket – Organic 3.0

Publicerad: 21 oktober 2015

Representanter för ett 20-tal länder i olika världsdelar möttes i Sydkorea i september vid ett internationellt symposium arrangerat av organisationen ISOFAR (International Society of Organic Agriculture Research), där huvudtemat handlade om hur ekologiskt lantbruk ska utvecklas genom forskning och innovation. Vilken forskning och utveckling krävs för att det ekologiska lantbruket bättre ska bidra till de stora utmaningar livsmedelssystemen står inför globalt?

Forskarna som deltog i symposiet var eniga om att det ekologiska lantbruket i större utsträckning än idag behöver ta sig an de globala utmaningarna i form av livsmedelsförsörjning och -säkerhet, folkhälsa, klimatförändringen, och andra miljöfrågor såsom att skydda biodiversiteten. Trots stor uppmärksamhet är ekologisk produktion och konsumtion globalt sett fortfarande en nisch som omfattar knappt en procent av jordbruksmarken. Det bör dock tilläggas att det är den mark som är registrerad som ekologisk enligt olika certifieringar, och att en större andel brukas i enlighet med liknande ekologiska principer men står utanför certifieringssystemen.

Konventionellt och ekologiskt behöver lära av varandra

Diskussionerna handlade om vilka steg som behöver tas inom forskningen och av andra aktörer, i samverkan, för att ekologiska livsmedelssystem ska bli mer hållbara. Det ekologiska lantbruket har en viktig roll som föregångare mot ett sundare livsmedelssystem. För att bättre bidra till en mer hållbar utveckling av livsmedelssystemen i stort diskuterades vikten av att konventionellt och ekologiskt lantbruk lär av varandra, att bryggor byggs mellan olika typer av produktion.

Ifrågasätt regelverken

Diskussionerna om certifiering och regelverk var intensiva – regelverken behöver förändras i takt med att ny vetenskapsbaserad kunskap kommer fram. De kan annars bli barriärer för en hållbar utveckling. En viktig aspekt på regelverk är att de behöver anpassas efter lokala förutsättningar och att exempelvis det detaljerade europeiska regelverket ibland inte går att applicera på ett hållbart sätt i länder med andra förutsättningar. Alternativ till certifiering behöver också utvecklas i större skala än idag.

Utveckla vegetabilieproduktionen och definiera vad som är hållbara insatsmedel

En nyckelfråga för en mer hållbar ekologisk produktion är att utveckla odlingssystem som inte bygger på en omfattande djurhållning och användning av stallgödsel, inte minst i delar av Europa där den ekologiska produktionen domineras av produktion av animalier. Det behövs en utveckling av hållbarhetskriterier för insatsmedel, som gödsel- och bekämpningsmedel. Kriterierna är ofta otydliga i dagens regelverk. Exempelvis behöver man på allvar diskutera kriterier för användning av samhällets restprodukter i den ekologiska produktionen.

Symposiet – en del av en stor ekomässa

Forskarsymposiet var en del i ett mycket stort event i en provinsen Goesan i Korea: ”ISOFAR 2015 Goesan International Organic Expo and Industry Fair” (http://www.isofar.org/isofar/index.php/2-uncategorised/66-isofar-expo-2015). Intresset var mycket stort från både allmänhet, lantbrukare och politiker, exempelvis invigningstalade FN:s generalsekreterare på mässan. Expon pågick mellan den 18 september och 11 oktober med över 1,1 miljoner besökare. Provinsen är på väg att bli ett centrum i Korea för utveckling av ett ”grönare” lantbruk.

Maria Wivstad


Kontaktinformation