SLU-nyhet

Ny broschyr från Jordbruksverket: Låt kulturspår gynna mångfald

Publicerad: 17 november 2015

Jordbruksverket har gett ut en broschyr om kulturspår i odlingslandskapet och hur bevarandet av dessa kulturvärden kan bidra till att öka den biologiska mångfalden och ge ekosystemtjänster.

Kulturspår är historiska landskapselement som exempelvis alléer, odlingsrösen, åkerholmar och stenmurar. Historiska spår efter mänsklig användning av marken. Dessa spår har inte bara ett stort kulturhistoriskt värde utan kan också vara viktiga för många djur och växter. Genom att återskapa och bevara dessa spår kan man därför bevara livsviktiga miljöer för dessa djur och öka den biologiska mångfalden samt ge ekosystemtjänster som pollinering och bekämpning av skadeinsekter.

Jordbruksverkets broschyr ger konkreta råd för hur kulturspår kan bevaras och vilka djur och växter som trivs i dessa lämningar.


Kontaktinformation