SLU-nyhet

Hållbar intensifiering av jordbruket

Publicerad: 17 december 2015

En viktig framtidsfråga som på senare år ofta diskuterats inom ekologisk produktion är "hållbar intensifiering" eller "ekologiskt intensifiering" Här har den konventionella och ekologiska produktionen mycket att lära av varandra.

Den 12 november hölls ett seminarium om hållbar intensifiering av växt- och djurproduktion på KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien) i Stockholm. Frågan som ställdes var hur livsmedelsproduktionen kan öka samtidigt som belastningen på miljön ska minska. De tre produktionsgrenar som togs upp på var grisuppfödning, mjölkproduktion och växtodling.

Charlotte Hallén Sandgren från DeLaval lyfte fyra stora utmaningar inom jordbruket: vattentillgång, växthusgasutsläpp, markanvändning och förmåga att återvinna näringsämnen. Mjölkproduktionen kommer att öka globalt de närmaste åren och för att i fortsättningen kunna fortsätta med djurproduktion är det tre områden som behöver fokuseras på.

  1. Ökad effektivitet genom till tillämpning av känd teknik
  2. Återställande av gräsmark: Stöd kolinlagring, ekosystem och produktivitet med klimatfinansiering
  3. Total återföring av näringsämnen och energi från stallgödsel

Exempel på områden att arbeta med är ökad fodereffektivitet, ökad livslängd med bibehållen avkastning, precisionsgödsling och biogasproduktion.

Håkan Wahlstedt från Hidinge gård, en gård med växtodling och slaktsvinsproduktion, arbetar för att hålla nere växthusgasutsläpp. Bland annat genom att utfodra grisarna med restprodukter och foderoptimering för att minska förluster av näringsämnen. Han arbetar också för att öka den biologiska mångfalden och lyfte det positiva sambandet mellan djurproduktion och biologisk mångfald.

Sista talaren var Håkan Eriksson från Wiggeby gård, en gård med växtodlingsproduktion. Han talade om vikten av att kunna sina jordar och anpassa och att vi i dag kan det mesta om vad som sker ovan jord men att det finns massor att lära om livet under.


Kontaktinformation