SLU-nyhet

Ny rapport om ekomat och hälsa

Publicerad: 05 februari 2015

Är ekologisk mat mer hälsosam än konventionell? Vetenskapen ger inte något tydligt svar på detta, enligt den rapport som EPOK nu publicerar.

Bild på rapportenRapporten ”ORGANIC FOOD – food quality and potential health effects. A review of current knowledge, and a discussion of uncertainties” av Axel Mie och Maria Wivstad sammanfattar vetenskapliga belägg och identifierar kunskapsluckor. Ambitionen är även att visa i vilken mån skilda uppfattningar hos allmänheten kan kopplas till forskningsbaserad kunskap. På några ställen – som till exempel i diskussionen om statistiska metoder vid jämförelse av näringsinnehåll i ekologiskt respektive konventionellt producerad mat eller om brister i dagens riskvärdering av pesticiders hälsopåverkan – presenteras och tolkas forskning som kan föra både den vetenskapliga och den allmänna debatten framåt. 

Produktionssystemet påverkar näringsinnehåll
– men gör det ekomaten mer hälsosam?

Det har hittills inte genomförts så många vare sig djurförsök eller epidemiologiska studier om hälsoeffekter av att äta ekologisk eller konventionell mat. De få studierna som finns antyder att produktionssystemet som födan kommer ifrån kan ha inverkan på immunsystemet hos människorna eller djuren, skriver författarna i sammanfattningen. Emellertid kan sådana effekter inte tolkas som positiva eller negativa för hälsan. Växters kemiska sammansättning påverkas av produktionssystemet, men hur relevant detta är för människors hälsa är osäkert. När fokus ligger på enskilda näringsämnen, som exempelvis någon vitamin, så är bilden splittrad med små skillnader mellan produktionssystem och stor skillnad mellan olika studier.

När det gäller sammansättningen av näringsämnen i ekologiska och konventionella mjölkprodukter finns det skillnader som beror på olika utfodring i de olika systemen. Den ekologiska mjölken innehåller mer omega-3-fettsyror som är gynnsamma för människans hälsa. Men författarna påpekar här att vi vet väldigt lite om detta gäller för fler animalieprodukter och att fett från mejerivaror bara bidrar till en liten del av vårt intag av fettsyror. Det gör att betydelsen för hälsan är liten. 

Mindre kemiska bekämpningsmedel i ekomaten – vad betyder det?
Att äta ekologisk mat minskar avsevärt mängden kemiska bekämpningsmedel som vi utsätts för. Enligt europeiska myndigheter är det osannolikt att det finns hälsoeffekter av långtidsexponering av rester av kemiska bekämpningsmedel i maten. Men samtidigt finns några viktiga epidemiologiska studier och osäkerheter i regleringen av bekämpningsmedel som berättigar att försiktighetsprincipen tillämpas för särskilt sårbara befolkningsgrupper, menar rapportförfattarna.

Långtidsstudier skulle behövas
Rapportens sammanställning av forskningsresultat tydliggör enligt Mie och Wivstad att nya epidemiologiska studier borde komma till stånd. Utifrån genomförda djurförsök, från kunskaper om fettsyrors funktion och från epidemiologiska studier av effekterna av kemiska bekämpningsmedel vore det möjligt att formulera forskningshypoteser som kan testas i långtidsstudier som undersöker potentiella hälsoeffekter av ekomat kontra konventionell mat.

Rapporten berör forskning inom jordbruksvetenskap, kemi, toxikologi, nutrition och medicin. Texten är anpassad för att även de som inte är experter inom något av dessa områden ska kunna tillgodogöra sig merparten.


Kontaktinformation