SLU-nyhet

Visioner om genetisk mångfald

Publicerad: 19 mars 2015

Den genetiska mångfalden på våra åkrar och i våra ladugårdar minskar. Dagens växtförädling och husdjursavel är koncentrerad till några få globala företag. Passar de högavkastande sorterna och raserna som står till buds för ekologisk produktion? Om inte – vad kan vi göra åt det?

I oktober 2013 träffades, på EPOK:s initiativ, experter inom växtförädling och husdjursavel för att diskutera framtiden för ekologiskt lantbruk när det gäller dessa frågor. De var överens om att det finns tillräckligt med kunskap och metoder för att bryta dagens ensidiga utveckling av växt- och djurmaterial. För att klara detta krävs breda och långsiktiga förädlings- och avelsmål som tar sikte på hållbara produktionssystem och inte kortsiktiga avkastningsökningar. Dessutom behövs fler oberoende, ej marknadsstyrda, institutioner som kan ta fram detta växt- och djurmaterial.

Kraftigt försenad finns nu en skrift där mötet avrapporteras.


Kontaktinformation