SLU-nyhet

”Holistiskt bete” granskas i rapport från Chalmers

Publicerad: 20 maj 2015

Holistiskt bete är ett system för intensivt rotationsbete. Enligt upphovsmannen Allan Savory kan holistiskt bete inte bara restaurera degraderad mark och förbättra livet för boskapsskötare, utan även öka kolinlagringen så mycket att atmosfärens koldioxidhalt kan sjunka till förindustriell nivå på några årtionden. I en rapport från Chalmers sågas det sistnämnda helt.

Allan Savory har kritiserats för bristande vetenskapligt stöd i förhållande till de påståenden som gjorts. Maria Nordborg, doktorand i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, har granskat den vetenskapliga dokumentationen om holistiskt bete, särskilt om det finns någon grund när det gäller påståendena om klimatpotentialen.

Maria Nordborg konstaterar att trots att många som tillämpar holistiskt bete upplever det som framgångsrikt, så har de vetenskapliga litteratursammanställningarna som jämfört olika betessystem konsekvent dragit slutsatsen att holistiskt bete inte är överlägset andra betessystem. Detta tror Maria Nordborg kan förklaras med att det ”holistiska ramverket” för beslutsfattande och systemtänkande och planering som utövarna av holistiskt bete utbildats i, inte finns med om komponent i de vetenskapliga studierna. Hon sammanfattar:

”Av allt att döma är holistiskt bete ett exempel på god boskaps- och betesskötsel. Om ökad växtproduktion, snarare än maximal avkastning, är en explicit målsättning i det holistiska ramverket för beslutsfattande, torde holistiskt bete kunna bidra till bättre markförvaltning och resurshushållning på många håll – däremot finns inget som tyder på att holistiskt bete skulle fungera bättre än andra åtgärder med samma syfte.”

Enligt ett räkneexempel i rapporten som författaren menar är baserat på mycket optimistiska antaganden, kan förbättrad betesskötsel på gräsmarker lagra in i genomsnitt 0,35 ton kol per hektar och år, eller 27 miljarder ton kol totalt. Det motsvarar mindre än fem procent av de totala utsläppen av kol sedan början av den industriella revolutionen.

”Holistiskt bete kan därmed inte rädda klimatet”, skriver Maria Nordborg.


Kontaktinformation