SLU-nyhet

Kvaliteten på ekologiskt kött kan utvecklas

Publicerad: 04 maj 2015

Ekologiskt kött kostar fortfarande betydligt mer än konventionellt kött utan att konsumenten nödvändigtvis upplever stor skillnad i kvalitet. Syftet med forskningsprojektet SUMMER var att undersöka om det kan vara en fördel för ekologiska köttproducenter att inrikta sig mot att producera kött som skiljer sig mer från det konventionella köttet. Är det till exempel möjligt att producera kött med bättre smak och andra fysiska egenskaper och samtidigt prioritera mervärden som frigående produktion och utfodring baserad på lokala foderresurser?

Ett antal experiment med växande nötkreatur, slaktkycklingar och grisar på bete utfördes av forskare vid Århus Universitet i Danmark i projektet SUMMER. Dessutom genomfördes intervjuer med nyckelaktörer i marknadsföringen av kött.

Forskarna drog slutsatsen att ekologisk köttproduktion har potential att utvecklas till att ge en än mer trovärdig och högvärdig produkt baserad på lokala resurser och frigående djur. Dock måste ätkvalitet och minskad prisskillnad fortfarande vara i fokus för att öka marknadsandelen.

Övriga resultat från projektet:
Tjurkalvar av mjölkras kan utfodras helt med gräs-klöver eller en blandning av örter och samtidigt ge en god produktkvalitét. Kvigor och stutar fungerade bättre på bete än tjurar, med avseende på köttkvalitet och arbetsmiljö.

Långsamväxande slaktkycklingar hade färre benproblem än den kommersiellt vanliga danska broilern. Dock hade den långsamväxande kycklingen högre foderkonsumtion och mindre mört kött än broilern. En strategi som kan ge både god djurvälfärd och ungefär samma foderkonsumtion och mörhet är att utfodra kycklingarna med en låg intensitet i början av tillväxtperioden och en hög utfodringsintensitet de två sista veckorna för slakt.

För slaktsvin visade resultaten att betet kan bidra avsevärt till djurens tillförsel av energi, protein och mineraler och vitaminer. Men forskarna fann att det är viktigt med rätt mängd tillskottsfoder till betet. För mycket tillskott gav minskat foderintag från betet, medan för lite tillskott var negativt för köttkvaliteten. Man fann inte några direkta fördelar med att använda en korsningsgris där den engelska lantrasen tamworth ingick, jämfört med den vanligen använda danska slaktsvinskorsningen. Produktionsmodellen med betande grisar tilltalar konsumenterna.


Kontaktinformation