SLU-nyhet

Nya långliggande odlingssystemförsök i Lönnstorp och Röbäcksdalen

Publicerad: 11 maj 2015

Den 7 maj presenterades den gemensamma försöksdesignen med fyra olika agroekosystem på de två forskningsstationerna Lönnstorp och Röbäcksdalen. Syftet med odlingssystemförsöket är att få kunskap om agroekologiska principer och ekosystemtjänster som kan utveckla ett hållbart jordbruk.

Forskningsstationerna ingår i Vetenskapsrådets satsning på en nationell infrastruktur för forskning i världsklass på nio platser i Sverige som var och en representerar olika ekosystem. Forskningsstationerna representerar skog, fjäll, sjö, myr och jordbruk och ska samarbeta genom att utbyta expertis samt ha en gemensam databas och hemsida.

Lönnstorp och Röbäcksdalen representerar jordbruksekosystem, där Lönnstorp fokuserar på odlingssystem utan djur och Röbäcksdalen inkluderar djur. Den 7 maj presenterades den gemensamma designen med fyra olika agroekosystem: konventionell odling, ekologisk odling, odling med perenna spannmål och baljväxter samt agroforestry*. Syftet är att få kunskap om agroekologiska principer och ekosystemtjänster som kan utveckla ett hållbart jordbruk.

Ett viktigt mål med projektet är att det ska vara öppet för alla forskare i Sverige och internationellt och ansökan om att bedriva forskning kan göras via NordGIS, som öppnar inom kort. Projektgruppen vill också gärna ha förslag från såväl forskare som branschen på viktiga frågor att forska på och förslag på forskningsprojekt. Nästa år ska de fyra agroekosystemen etableras på Lönnstorp.

*Agroforestry är ett samlingsnamn för olika typer av odlingssystem där man integrerar perenna växter som träd och buskar i odlingar och betesmarker.


Kontaktinformation