SLU-nyhet

Fjolårets kemiska bekämpning kan minska årets förekomst av naturliga fiender

Publicerad: 03 juni 2015

Parasitsteklar är viktiga naturliga fiender till rapsbaggar. De övervintrar i jorden och på våren, när de kläcks, söker de sig mot nya rapsfält som finns i landskapet. I en studie från Lunds universitet konstaterades att kemisk bekämpning i rapsfält minskade antalet parasitsteklar året efter.

Forskarna studerade hur fjolårets odlingsmetoder påverkar framkläckningen av parasitsteklar på våren. I studien syntes ingen skillnad i antalet framkläckta parasitsteklar mellan rapsfält som plöjts jämfört med rapsfält där reducerad jordbearbetning användes, något som tidigare studier har indikerat.

Vad som däremot påverkade var om fältet behandlats med kemiska bekämpningsmedel året innan. Antalet framkläckta parasitsteklar minskade i besprutade fält vilket kan ha berott på att bekämpningen kraftigt minskade antalet värddjur (rapsbaggarna) och/eller att bekämpningen även dödade parasitsteklarna samt störde deras normala beteende. De exakta mekanismerna undersöktes inte närmare i studien.

När den biologiska bekämpningspotentialen av rapsbaggar, sett i ett landskapsperspektiv, ska uppskattas behövs därför även fjolårets kemiska bekämpning av rapsfälten tas med i beräkningen.

Fakta:

Hanson, HI; Smith; Hedlund, K. 2015. Agricultural management reduces emergence of pollen beetle parasitoids. Agriculture Ecosystems & Environment. 205, 9-14.


Kontaktinformation