SLU-nyhet

Nya faktablad från EPOK: nötflytgödsel till vall och proteinfoder till mjölkkor

Publicerad: 17 juni 2015

Vallfoder, raps, åkerbönor och ärter är några av de proteinkällor för mjölkkor som redovisas i ett nytt faktablad. I ett annat nytt faktablad kan man läsa att ytmyllning av flytgödsel som genomförs efter första skörden är det bästa för att minska miljöpåverkan vid spridning av flytgödsel till vall.

Om svenska proteinfoderalternativ
Mjölkkor har stort behov av tillförsel av protein av god kvalitet, framförallt under de första månaderna efter kalvningen när de producerar som mest mjölk. Jämfört med importerat sojamjöl har de närproducerade alternativen en sämre proteinkvalitet, vilket betyder att en stor andel av proteinet bryts ner i vommen och utnyttjandet av proteinet blir sämre än om det är stabilt i vommen och bryts ner i tarmen. En stor del av kvävet i vommen förloras via urinen och bidrar därmed till ökade kväveförluster till miljön. I det nya faktabladet "Proteinfoder till mjölkkor", som EPOK-anknutna forskaren Birgitta Johansson varit huvudförfattare till, redovisas de senaste rönen om hur närproducerade proteinfodermedel fungerar till mjölkkor.

Så sprids nötflytgödseln bäst på vall
Nötflytgödsel tas tillvara på bästa sätt i vallodling om gödslingsstrategin är anpassad efter grödans näringsbehov, är ekonomisk och miljövänlig samt ger stor skörd och ett bra kväveutbyte. Men det är inte helt lätt att uppnå allt detta samtidigt. Så sammanfattas tjugo års forskning vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik i ett annat faktablad från EPOK. Faktabladet svarar på frågor om:

  • Vilken spridningstid ger stor skörd och bra kväveutbyte?
  • Hur ska kvävegivan fördelas för att uppnå stor skörd och bra kväveutbyte?
  • Hur påverkas ammoniakförluster och skörd av spridningsteknik?

Eva Salomon vid JTI och EPOK har författat tillsammans med Lena Rodhe, JTI och Maria WIvstad, EPOK.

                       


Kontaktinformation