SLU-nyhet

Mjölkraskalvar kan växa bra med klöverrikt ensilage som proteinfoder

Publicerad: 07 juli 2015

I ekologisk idisslarproduktion är fri tillgång på grovfoder ett grundläggande krav. Under två år har två omgångar kalvar studerats på Götala nöt- och lammköttscentrum.

Kalvarna i försöket var inköpta via kalvförmedling och avvanda från mjölk före förmedlingen. Kalvarna vägde i genomsnitt 97 kg vid försökens början och 275 kg vid försökens slut. Försöksperioden valdes eftersom kalvarna har störst behov av protein upp till ca 300 kg vikt. I försöket fick kalvarna olika stora andelar klöverrikt ensilage i foderstaterna. Resultaten visar att kalvarna kan växa bra och ha en bra fodereffektivitet på 50–60 procent ensilage (i medel över perioden) av den totala foderstatens torrsubstans (ts) om de samtidigt utfodras med energirika fodermedel för mikroorganismernas tillväxt. Vid större ensilagegivor begränsar mängden fiber (NDF) konsumtionen och därmed tillväxten.

Den första omgången kalvar delades i tre grupper och utfodrades med klöverensilage (144 g rp/kg ts) plus korn och antingen mindre eller större mängd kallpressad rapskaka (0,2 kg/dag; 84 procent ensilage av ts respektive 0,5 kg/dag; 66 procent ensilage) eller med gräsensilage plus korn och konventionellt sojamjöl (54 procent ensilage). Kalvarna som fick sojamjöl växte mest och hade bäst lönsamhet, men kalvarna som fick en större mängd rapskaka växte nästan lika bra. Vid förändrade priser, som vid lågt ensilagepris, kan de kalvarna bli lika lönsamma som sojakalvarna. Kalvarna som fick mindre mängd rapskaka hade låg konsumtion, tillväxt och lönsamhet.

När kalvarna i andra omgång utfodrats med 40, 50 eller 60 procent klöverensilage (170 g rp/kg ts) plus korn, kallpressad rapskaka och åkerböna, växte kalvarna som fick 50 procent ensilage lika bra som de som fick 40 procent. Kalvarna som fick 60 procent ensilage hade mindre konsumtion och tillväxt än de andra kalvarna. Lönsamheten var bäst för 50 procent ensilage, räknat med ekologiska priser.

För båda omgångarna var det största fiberintaget 1,12 procent NDF av kalvarnas vikt. Detta verkar ha varit den begränsande faktorn för deras ensilagekonsumtion. När klöverrikt ensilage med stor andel vomnedbrytbart råprotein utfodras tillsammans med energirik rapskaka balanseras foderstaten på ett bra sätt för att mikroorganismerna i vommen ska kunna växa och bilda mikrobprotein. Därmed utnyttjas kvävet bra och en god kalvtillväxt kan uppnås. En foderstat med ett klöverrikt ensilage, korn, åkerböna och kallpressad rapskaka är en bra kombination som ger en god tillväxt, vilket tyder på bra balans i vommen.


Kontaktinformation