SLU-nyhet

Samodling – ett sätt att öka skördarna i ekologiskt jordbruk

Publicerad: 07 juli 2015

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel analyseras resultaten från 22 europeiska ekologiska fältförsök. Forskarna demonstrerar fördelar med diversifiering av grödor för intensifierad och mer miljövänlig växtproduktion.

Hållbar, ekologisk och eko-funktionell intensifiering är koncept som strävar mot ökad växtproduktion samtidigt som odlingens negativa miljö- och klimatpåverkan minskar. Målet är effektivare användning av naturresurser, inklusive mark, och gynnande av ekosystemtjänster för att minska beroendet av insatser.

Samodling, det vill säga samtidig odling av minst två arter på samma fält, är vanligt i vallodling och produktion av grönfoder, men används betydligt mindre i odling av ettåriga grödor till mogen skörd.

Större skörd, högre proteinhalt och färre ogräs
En grupp forskare från odlingssystemsekologigruppen vid SLU i Alnarp, INRA Toulouse (Frankrike) och Roskilde universitet (Danmark) har analyserat resultat från 22 fältförsök med samodling av baljväxter (åkerböna eller ärt) och spannmål (korn eller vete) i ekologiska odlingssystem runt om i Europa. I genomsnitt ökade totalskörden med 27 procent i samodling jämfört med om de två arterna odlades separat i renbestånd. Ytterligare fördelar med samodling var att spannmålen hade signifikant högre proteinkoncentration jämfört med renbestånd av spannmål, och att ogräsförekomsten var mindre än i renbestånd av baljväxter.

Mindre miljöpåverkan per kg produkt
Forskargruppens slutsats är att diversifiering av grödor genom samodling är ett viktigt verktyg för att öka skördenivåerna och därmed minska miljöpåverkan per kg ätbar produkt. Samodling har därför stor potential för intensifiering av både ekologisk och konventionell växtproduktion. Forskarna föreslår en färdplan för forskning och innovation inom samodlingssystem, bland annat med analys av barriärer inom livsmedelssystem som försvårar lantbrukarnas avsättning av diversifierade grödor.

Fakta:

Jensen, E.S., Bedoussac, L, Carlsson, C., Journet, E-P., Justes, E. and Hauggaard-Nielsen, H. 2015. Enhancing Yields in Organic Crop Production by Eco-Functional Intensification. Sustainable Agriculture Research 4, 42-50.

Bedoussac, L., Journet, E.-P., Hauggaard-Nielsen, H., Naudin, C., Corre-Hellou, G., Jensen, E.S., Prieur, L. and Justes, E. 2015. Ecological principles underlying the increase of productivity achieved by cereal-grain legume intercrops in organic farming. A review. Agronomy for Sustainable Development 35, 911-935.


Kontaktinformation