SLU-nyhet

Lovande försök med samodling av ekologisk fodermajs och åkerböna

Publicerad: 19 augusti 2015

Odling av fodermajs ökar i södra Sverige, som ensilerat foder till mjölkkor. Högmjölkande kor behöver proteinfoder och det är vanligt att komplettera med importerad soja. Eftersom priset på soja har växlat och sojaodlingen ifrågasatts ur miljö- och klimatsynpunkt har intresset för lokalproducerat proteinfoder ökat. Det finns mycket kunskap om samodling av majs och baljväxter i varmare klimat än i Sverige, men anpassning till nordligare förhållanden behövs.

I tre fältförsök i sydöstra Sverige samodlades fodermajs och åkerböna för att utvärdera om det gav högre skörd, mer råprotein och mindre ogräs än att odla grödorna var för sig i monokultur. I två av tre fältförsök gav samodling av fodermajs och åkerböna en större skörd än om fodermajs och åkerböna odlades i monokulturer. Innehållet av råprotein i samodlat foder var högre och motsvarade 107 gram per kilo, att jämföra med 63 gram per kilo fodermajs i monokultur. Samodlad fodermajs och åkerböna tenderade att utnyttja mer kväve, vilket minskade mängden restkväve i matjorden med 10 kilo per hektar, jämfört med monokulturerna. De positiva effekterna av samodling fann forskarna i de två fältförsök med relativt mycket växttillgängligt kväve i marken. 

Samodlad fodermajs hade mindre ogräs än majs i monokultur, som har dålig konkurrensförmåga i början av växtodlingssäsongen. Åkerböna i monokultur hade lika mycket ogräs som åkerböna i samodlingen vilket visade att åkerböna i sig själv kan konkurrera med ogräs. Sammantaget är resultaten lovande då de visar att samodling av fodermajs och åkerböna har potential att producera ett lokalt proteinfoder som minskar risken för miljöpåverkan.

Eva Salomon


Kontaktinformation