SLU-nyhet

Mer baljväxter orsakar inte större lustgasutsläpp

Publicerad: 11 augusti 2015

Fånggrödor och mellangrödor med baljväxter kan ersätta en del av den stallgödsel som används i ekologiska växtföljder utan att avsevärt mycket mer lustgas avges till atmosfären. Detta enligt resultat från det danska projektet HighCrop och EU-projektet Legume Futures.

Baljväxter som fånggröda kan på grund av sin kvävefixerande förmåga utgöra en viktig kvävekälla i ekologiska växtföljder. Det kan bidra till att öka skördeutbytet genom att förbättra jordens bördighet och kväveförsörjningen till grödan. Samtidigt finns oro för att baljväxterna kan ha negativ inverkan på klimatet eftersom de kan avge lustgas (N2O) som är en kraftig växthusgas. Resultaten från de två forskningsprojekten HighCrop och Legume Futures tyder emellertid på att en ökad lustgasavgång inte nödvändigtvis behöver bli en konsekvens av baljväxter som fånggröda.

I de två projekten jämfördes i ett ettårigt fältförsök olika fånggrödors inverkan på lustgasutsläpp och det efterkommande årets skörd av vårkorn.

De baljväxtdominerade fånggrödorna ackumulerade väsentligt mer kväve än övriga fånggrödor och mer än hälften av kvävet såg ut att härröra från den biologiska kvävefixeringen. Som ett resultat av detta ökade skördeutbytet i kornet markant. Laboratorieundersökningar visade en potentiell risk för förhöjd kvävgasavgång från resterna av baljväxtplantorna, men i praktiken, mätt på årsbasis, blev det ingen ökad kväveavgång från de baljväxtbaserade fånggrödorna.

Källa: Nyheter från ICROFS (http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/ )


Kontaktinformation