SLU-nyhet

Rekommendationer för 100 procent ekologiskt foder till gris och fjäderfä

Publicerad: 16 september 2015

Ekologiska grisar och fjäderfä ska enligt EU:s regelverk äta enbart ekologiskt foder. Det har dock funnits ett undantag som gjort att man fått blanda in maximalt fem procent av konventionellt odlade fodermedel, för att tillfredsställa djurens näringsbehov. Detta undantag försvinner den 31 december 2017.

I ICOPP-projektet (Improved contribution of local feed to support 100 % organic feed supply to pigs and poultry) har forskare från tio europeiska länder arbetat med att ta fram rekommendationer för hur man ska kunna utfordra grisar, höns och kycklingar på ett ekologiskt, näringsrikt, ekonomiskt hållbart sätt. Resultat från projektet ligger till grund för rekommendationer och förslag för hur man ska kunna utfodra med 100 procent ekologiskt foder.

Ekologiskt foder till grisar

  • Esparsettfrön har högt näringsvärde, särskilt om de skalas och pressas till kakor på samma sätt som exempelvis sojakakor. Esparsett, som är en gammal foderväxt, kan delvis ersätta vanliga proteinkällor i en ekologisk foderstat. Esparsettfrön passar bra till utfodring av smågrisar, eftersom de kräver en högvärdig proteinkälla för att må bra.
  • Även om näringsinnehållet i plattvialfrön är något högre än i åkerbönor, så bör man vara försiktig eftersom de innehåller antinutritionella ämnen. Det vill säga ämnen som kan bryta ner vitaminer och spårämnen. Plattvialfrön måste därför värmebehandlas före användning men kan då delvis ersätta andra proteinkällor.
  • Musselmjöl innehåller hög halt av högvärdiga proteiner och kan därför ersätta vanliga proteinkällor i foder för slaktsvin. Utfodring med musselmjöl ger samma produktionsresultat vad gäller tillväxt, foderutnyttjande och köttkvalité som fiskmjöl eller soja. 
  • Gräsensilage i en blandad foderstat med koncentrat till växande grisar tryggar deras proteinförsörjning och förebygger magsår. Dock kan produktionsresultatet bli sämre på grund av minskad daglig tillväxt och försämrad foderomvandlingsförmåga. Grisarna äter gärna ensilage men konkurrensen vid samtidig utfodring kan öka vilket kan leda till slagsmål och hudskador.
  • Bete på fält med väletablerad lusern kan bidra till energi- och proteinförsörjning hos slaktsvin. Det förutsätter dock att grisarna utfodras restriktivt med lågproteinfoder och att de regelbundet får tillgång till nya betesmarker.

Ekologiskt foder till fjäderfä

  • Protein från ekologiskt producerade spirulinaalger kan helt ersätta protein från traditionella ekologiska källor till slaktkycklingar och ge samma produktionsresultat.
  • Genom att förädla ingredienser från växter kan man öka den relativa halten metionin. Detta är ett intressant sätt att ta fram bättre proteinkällor för fjäderfä med exempelvis solrosexpeller.
  • En möjlighet att uppfylla kravet på 100 procent ekologiskt foder är att minska energiinnehållet och därmed öka metioninhalten. Detta kan vara användbart till värphöns då man använder en högre andel högkvalitativt grovfoder eller torkade örter i foderblandningen, eftersom det relativa metioninhalten då minskar.
  • Daglig utfodring med krossade musselskal har ingen negativ effekt på hönornas produktionsresultat eller på deras hälsa och välfärd i övrigt. Krossade musselskal kan dock inte ersätta allt kalciumrikt foder.
  • Om kycklingar får ett foder med lägre proteininnehåll stimuleras födosök utomhus, vilket kan öka proteinförsörjningen för långsamtväxande slaktkycklingraser.

Kontaktinformation