SLU-nyhet

Hur påverkar cikoria- och rödklöverensilage slaktsvinens beteende?

Publicerad: 27 januari 2016

I ett examensarbete vid Institutionen för husdjursgenetik vid SLU undersökte Janina Nihlstrand hur tillgång på cikoria- och rödklöverensilage påverkade slaktsvins beteende. Tillgång på vallgrödor och baljväxter har stor potential att bidra till grisarnas foder och det kan också stimulera födosöks- och utforskningsbeteende.

Examensarbetet är en del i projektet ICOPP (Improved contribution of local feed to support 100 % organic feed supply to pigs and poultry) I försöket byttes 20 procent av grisarnas foder mot fri tillgång på cikoria- eller rödklöverensilage, en kontrollgrupp fick inget ensilage.  Socialt beteende registrerades genom att filma grisarna och analyser gjordes även efter kön och raskorsning (Yorkshire + Hampshire och Yorkshire + Duroc).

Grisarna i kontrollgruppen hade högst antal sociala interaktioner och ägnade signifikant mer tid åt att bita i boxinredningen.  Gruppen som fått rödklöverensilage hade färre bitningar/nafsningar medan cikoriagruppen hade fler ”hugg”. Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan raskorsningarna. Det fanns en trend att grisarna som fått rödklöver var mer aktiva än de som fått cikoria.

Rödklöverensilage tycks vara ett bättre val av ensilage både för beteende och för daglig tillväxt.

Fakta:

Läs mer på Institutionen för husdjursgenetiks webbplats.


Kontaktinformation