Forskning och utveckling inom ekologisk produktion med ett nordiskt perspektiv 2013

Senast ändrad: 11 januari 2022
Fält med åkerbönor.

Jordbruksverket anordnade den 27 februari 2013 en dag där rådgivare och forskare kunde mötas och diskutera de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion. Dagen innehöll två parallella spår — ett för forskning inom djurhållning och ett för forskning inom växtodling. Dagen avslutades gemensamt med intressanta forskningsprojekt från våra grannländer och en diskussion om utvecklingstrender i Norden inom ekologisk produktion. Dagen planerades i samråd med Hushållningssällskapet, EkoForsk och EPOK.

Presentationer från FoU-dagen om ekologisk produktion

Växtodlingsspåret

Biologisk bekämpning

Bekämpning av havrebladlöss i havre. Anna Redner Hushållningssällskapet Örebro
Bladlöss i åkerböna, demoodlingar 2012 HIR Malmöhus
Raptol mot rapsbaggar Alf Djurberg, Jordbruksverket
Klöverspetsvivlar biologisk bekämpning, Glenn Svensson Lunds Universitet
Jorddiagnoser för ärtrotröta och Phytopthora pisi, Ann-Charlotte Wallenhammar Hushållningssällskapet Örebro

Spannmål och sorter

Blandning av kornsorter, inducerad resistens mot bladlöss, Velemir Ninkovic, SLU
Ekologisk odling av gamla stråsädessorter - avkastning och kvalitet. Eva Johansson SLU

Växtnäring

Växtnäring, Per Ståhl, Hushållningssällskapet

Djurhållningsspåret

Utfodring

Tanniner i vallfodret — blandensilage med käringtand till mjölkkor, Torsten Eriksson, SLU
Grovfodrets betydelse för mjölkkvaliteten - fokus på fytoöstrogener och fettsyror, Annika Höjer, SLU
Åkerböna till kor. Ger värmebehandling bättre proteinvärde? Erfarenheter av krossensilering, Rolf Spörndly, SLU

Djurhälsa

Är det viktigt med skugga åt mjölkkorna på bete? Per Peetz Nielsen, SLU
Ekologiska grisar har fler ledanmärkningar vid slakt an konventionellt uppfödda grisar- vad är orsaken? Pernille Engelsen Etterlin, SLU

Projekt inom ekologisk produktion från våra nordiska grannländer

Högre skördar i ekologiska växtföljder. Margrethe Askagaard, Videncentret for Landbrug, DK
Ekologisk vallodling — odlingsstrategier och foderkvalitet. Håvard Steinshamn, Bioforsk, NO
Utfasning av antibiotika i ekologisk mjölkproduktion. Jens Christensen, Thise Mejeri, DK

Slutdiskussion — utvecklingsvägar i Norden inom ekologisk produktion

Ny svensk forskningsagenda inom ekologisk produktion, Maria Wivstad, EPOK vid SLU