SLU-nyhet

Fler pollinerare på ekologiska gårdar

Publicerad: 08 oktober 2012

Studerade ekologiska gårdar hade fler pollinerare, både fler arter och högre täthet. Däremot var artantalet inte större på äldre än på yngre ekologiska gårdar vilket tyder på att de positiva effekterna av omställning till ekologisk produktion kommer snabbt.

Den 12 oktober försvarar Georg Andersson, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds Universitet, sin avhandling ”Effects of farming practice on pollinators and pollination across space and time”.

Pollinering och pollinerare
Georgs avhandling handlar om hur tidsspannet efter omställning till ekologisk produktion påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i form av pollinerare och pollinering. Georg har även studerat hur det omgivande landskapet påverkar förekomsten av pollinerare och de tjänster de utför.

Ekologiska och heterogena gårdar hade fler arter
Det fanns fler arter och högre tätheter av pollinerare på ekologiska gårdar och i heterogena landskap – landskap som består av en mosaik av skog, betesmarker och åker. Däremot var artantalet inte större på äldre ekologiska gårdar än på nyligen omställda, vilket tyder på att de positiva effekterna av ekologisk produktion kommer snabbt. Vad gäller antalet individer så ökade både blomflugor och fjärilar i antal med åldrarna på de ekologiska gårdarna, vilket stödjer de resultat som presenterades i en nyhet 2012-10-05.

Effektivare pollinering i ekologiska spannmålsfält
I ett försök för att mäta pollinering blev jordgubbsplantor utställda längs kanten av spannmålsfält bättre pollinerade på ekologiska gårdar. Anledningen var att dessa gårdar har en större artrikedom och variation av pollinerare, vilket är viktigt för en full pollinering av jordgubbar (se nyhet 2012-03-02 och 2012-04-11). Åkerbönor hade fler utvecklade skidor på ekologiska gårdar och ju mer heterogent omkringliggande landskap var.


Kontaktinformation