Björnspillningsinventering 2015

Senast ändrad: 16 juni 2020

Resultat från björnspillningsinventeringen i Jämtlands och Västernorrlands län 2015. Populationsberäkningar efter DNA-analyserna visar att det fanns totalt 1179 björnar i de båda länen hösten 2015.

Inventeringen som genomfördes hösten 2015 var en mycket väl genomförd inventering.    - Den bästa hittills, säger Jonas Kindberg. Han är forskare vid Skandinaviska björnprojektet vid SLU och har gjort beräkningarna av björnstammens storlek i länen.

Länsstyrelserna ansvarade för genomförandet av inventeringen i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Viltskadecenter, SLU. Ca 2700 personer skickade in totalt 5900 spillningsprover under inventeringsperioden. Det var främst älgjägare som deltog, men även allmänheten bidrog med prover för analys. 80 procent av proverna innehöll DNA från björn.

Proverna analyserades av Centrum för genetisk identifiering (CGI) vid Naturhistoriska Riksmuseet. Från de könsbestämda individerna beräknade sedan Skandinaviska Björnprojektet populationen i båda länen till 1179 björnar, fördelade på 684 honor och 495 hanar. Drygt 60 björnar återfanns i båda länen, vilket betyder att populationsuppskattningen i respektive län är något hög och därför inte ska läggas samman.

Rapporter och information om inventeringen 2015

Viltskadecenters sammanfattande rapport: Spillningsinventering av björn i  Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Naturhistoriska riksmuseets tekniska rapport över de genetiska analyserna av björnproverna 2015 - utan bilagor

Naturhistoriska riksmuseets tekniska rapport över de genetiska analyserna av björnproverna 2015 - inklusive alla provresultat (204 sidor)

Skandinaviska Björnprojektets rapport över beräkningar av björnstammens storlek i Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Tabell med statistik över björnspillningsprover från Jämtland och Västernorrland 2015

Karta över inkomna spillningprover 2015

Karta över identifierade björnindivider 2015

 

Kontakter hos länsstyrelsen

-        Nicklas Jönsson, länsstyrelsen Jämtland: 010-225 33 30

-        Lars Wiklund, länsstyrelsen Västernorrland: 073-274 13 78

Provresultaten finns i Rovbase

Proverna (och analysresultaten) finns i den svensk-norska databasen Rovbase. I Rovbase finns även andra typer av prover som samlats in från björnar i Sverige och Norge. Direktlänk till alla prover från insamlingen 2015.

Hur söker jag i Rovbase?

Så här söker du i Rovbase

Enkelt sök

 1. Alla arter är förbockade på startsidan. Klicka ur de arter du inte vill ha med så att endast den art eller de arter du är intresserad av finns kvar.
 2. Fyll i län eller kommun. Det går att söka på flera län eller kommuner eller en kombination av dessa.
 3. Tidsperioden "senaste år" är förvald, men kan ändras till senaste vecka eller månad. Man kan även välja "Alla", men då får man enormt många träffar. Tidsperioden kan ställas in med exakta datum om man går till "Avancerad sök" (länk finns högst upp i den vita sökrutan). Se nedan.
 4. Klicka på "Sök" (ovanför djursymbolerna).

Nu visas alla typer av observationer. Om man klickar på en enskild symbol kommer all information om denna upp i en ruta.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Avancerat sök

 1. Under "Plats och period" ställer du in exakt vilken tidsperiod du vill titta på.
 2. Under "Observationer" är alla typer förbockade. Om du enbart vill se prover som samlats in för DNA-analys måste du klicka ur alla utom DNA-rutorna.
 3. Klicka på "Sök" så kommer kartan med alla spillningsprover upp.
 4. Leta fram ditt prov genom att zooma in i kartan. Klicka på förstoringsglaset med + och sedan i kartan igen, så många gånger som behövs för att urskilja enskilda prover. För att kunna dra i och flytta kartbilden måste du klicka på handsymbolen.

Under "Rovdjur" kan man även söka direkt på en specifik streckkod (om man har fotograferat eller antecknat den) och få träff på enbart det provet.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Mera info

Om en individ har identifierats så framgår det i detaljtexten som visas när man klickar på en symbol i kartan eller på en post i träfflistan till vänster. Alla individer har ett unikt ID och ett trivialnamn. I exempelvis BI407142 Z15-412 är BI407142 det unika Id-namnet och Z15-412 trivialnamnet. Alla nya individer som identifierades 2015 har fått trivialnamn som börjar med Y15 eller Z15 följt av ett löpnummer (412 i detta exempel). De individer som inte har Y15 eller Z15 är kända sedan tidigare. Ett exempel är BI080654 AC2014-140 som identifierades första gången i Västerbotten 2014 och i 16 prover i Jämtland 2015.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Varför dröjde resultatet?

Det har tagit lång tid att få fram själva resultaten från inventeringen. Orsaken till fördröjningen är en kombination av olika faktorer, framför allt dessa: 

 • Det blev oväntat många prover som behövde analyseras (närmare 6000 istället för 4000), varför analysperioden blev längre än planerat.
 • Under arbetet behövde labbet förbättra och utveckla en del av sin metodik.
 • För att kunna jämföra resultat från olika år och laboratorier behövde labbet kalibrera sina metoder med tidigare labb. Detta gjordes i ett tilläggsuppdrag från Naturvårdsverket hösten 2016.
 • Analysresultaten behövde även jämföras med två befintliga björndatabaser för att identifiera tidigare hittade individer, vilket blev mer omfattande och långdraget än förväntat.
 • Ovanstående förseningar medförde att forskarna behövde hitta nya tider för att kunna genomföra de slutliga beräkningarna.

Insamlingen 2015 var första steget i det nya, sammahållna systemet för spillningsinventering av björn i landet och vi arbetar för att få till en bra och tydlig rutin för alla inblandade parter framöver. Vi beklagar att processen dragit ut så mycket på tiden och tackar för visat tålamod!

Fakta:

Björnspillningsinventeringarna sker i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet (SLU) och genetiska laboratorier. Naturvårdsverket lämnar finansiella bidrag till inventeringarna.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se