Björnspillningsinventering 2015

Senast ändrad: 08 april 2021

Resultat från björnspillningsinventeringen i Jämtlands och Västernorrlands län 2015. Populationsberäkningar efter DNA-analyserna visar att det fanns totalt 1179 björnar i de båda länen hösten 2015.

Inventeringen som genomfördes hösten 2015 var en mycket väl genomförd inventering.    - Den bästa hittills, säger Jonas Kindberg. Han är forskare vid Skandinaviska björnprojektet vid SLU och har gjort beräkningarna av björnstammens storlek i länen.

Länsstyrelserna ansvarade för genomförandet av inventeringen i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Viltskadecenter, SLU. Ca 2700 personer skickade in totalt 5900 spillningsprover under inventeringsperioden. Det var främst älgjägare som deltog, men även allmänheten bidrog med prover för analys. 80 procent av proverna innehöll DNA från björn.

Proverna analyserades av Centrum för genetisk identifiering (CGI) vid Naturhistoriska Riksmuseet. Från de könsbestämda individerna beräknade sedan Skandinaviska Björnprojektet populationen i båda länen till 1179 björnar, fördelade på 684 honor och 495 hanar. Drygt 60 björnar återfanns i båda länen, vilket betyder att populationsuppskattningen i respektive län är något hög och därför inte ska läggas samman.

Rapporter och information om inventeringen 2015

Viltskadecenters sammanfattande rapport: Spillningsinventering av björn i  Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Naturhistoriska riksmuseets tekniska rapport över de genetiska analyserna av björnproverna 2015 - utan bilagor

Naturhistoriska riksmuseets tekniska rapport över de genetiska analyserna av björnproverna 2015 - inklusive alla provresultat (204 sidor)

Skandinaviska Björnprojektets rapport över beräkningar av björnstammens storlek i Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Tabell med statistik över björnspillningsprover från Jämtland och Västernorrland 2015

Karta över inkomna spillningprover 2015

Karta över identifierade björnindivider 2015

Provresultaten finns i Rovbase

Proverna (och analysresultaten) finns i den svensk-norska databasen Rovbase. I Rovbase finns även andra typer av prover som samlats in från björnar i Sverige och Norge. Direktlänk till alla prover från insamlingen 2015.

Så här söker du i Rovbase

Så här söker du i Rovbase

 1. Välj rovdjur: Aktivera knappen för arten eller arterna som ska visas i kartan.
  Resultat från den senaste månaden visas automatiskt för alla observationstyper i kartan för både Sverige och Norge.
 2. Välj tidsperiod (tid): Senaste månaden är förvald, men kan ändras till senaste veckan eller senaste året. Det går även välja "alla", men det medför enormt många träffar. Tidsperioden kan ställas in med exakta datum om man klickar på "Välj datum".
 3. Välj registreringar: Under "Observation av rovdjur" är alla olika observationstyper förbockade. Om du till exempel enbart vill se prover som samlats in för DNA-analys måste du klicka ur alla utom DNA-rutorna.
 4. Välj geografiskt område: Fyll i län eller kommun och välj från listan som kommer upp. Det går att söka på flera län eller kommuner eller en kombination av dessa.
 5. Sökresultatet visas direkt i kartan när man gör ändringar. Om man klickar på en enskild symbol kommer all information om denna upp i en ruta i kartan.
 6. Beroende på zoomläge kan flera observationer som ligger nära varandra visas som en prick med ett nummer i. Man kan klicka på ”Nästa”/”Föregående” i rutan i kartan för att få mer information om observationerna som ingår när man har klickat på pricken.
 7. Vill man se resultatet i en lista istället klickar man på ”Visa resultat i listan” längs ner i sökpanelen.

Rovbase vargsök

Mer info

Om en individ har identifierats via DNA-analys framgår det i detaljtexten som visas när man klickar på en symbol i kartan (”Den är identifierad som XXX”) eller på en post i träfflistan till vänster som en klickbar länk. Alla individer har ett unikt ID och ett trivialnamn. Trivialnamnet innehåller årtalet där en individ identifierats för första gången.

Om man klickar på individnamnet uppdateras kartan med alla observationer individen har identifierats någonsin. För varg anges dessutom födelsereviret i resultatpanelen till vänster om kartan.

Härifrån kan man gå tillbaka till sökpanelen via knappen ”Tillbaka till sök” högst upp till vänster.

I sökrutan i kartan kan man söka på en specifik individ, streckkod eller ett Rovbase-ID.

Val av kartskikt görs via kartskiktsymbolen i kartan uppe till höger under ”förstoringsglasen”.

Varför dröjde resultatet?

Det tog lång tid att få fram slutresultaten från inventeringen. Orsaken till fördröjningen var en kombination av olika faktorer, framför allt dessa: 

 • Det blev oväntat många prover som behövde analyseras (närmare 6000 istället för 4000), varför analysperioden blev längre än planerat.
 • Under arbetet behövde labbet förbättra och utveckla en del av sin metodik.
 • För att kunna jämföra resultat från olika år och laboratorier behövde labbet kalibrera sina metoder med tidigare labb. Detta gjordes i ett tilläggsuppdrag från Naturvårdsverket hösten 2016.
 • Analysresultaten behövde även jämföras med två befintliga björndatabaser för att identifiera tidigare hittade individer, vilket blev mer omfattande och långdraget än förväntat.
 • Ovanstående förseningar medförde att forskarna behövde hitta nya tider för att kunna genomföra de slutliga beräkningarna.

Insamlingen 2015 var första steget i det nya, sammahållna systemet för spillningsinventering av björn i landet och vi arbetade för att få till en bra och tydlig rutin för alla inblandade parter.

Fakta:

Björnspillningsinventeringen genomfördes i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet (SLU) och genetiska laboratorier. Naturvårdsverket bidrog med viss finansiering.