Besiktning av skador

Senast ändrad: 29 februari 2024

Skador av fredat vilt på tamdjur och gröda ska alltid besiktigas (dokumenteras) av personal från länsstyrelsen - så fort som möjligt. Utan dokumentation kan varken ersättning betalas ut eller förebyggande åtgärder sättas in. Besiktningen är kostnadsfri.

Varför måste viltskador besiktigas?

Det finns många anledningar till att besiktiga skador av fredat vilt. Här är några av de viktigaste: 

• Möjlighet att snabbt kunna sätta in förebyggande åtgärder.
• Ersättning för skador orsakade av fredat vilt.
• Underlag för bidrag till förebyggande åtgärder.
• Utvärdering av förebyggande åtgärder.
• Underlag för skyddsjakt.
• Mildra konflikter.
• Kunskapsinsamling om arterna som gör skada.
• Statistikrapportering.
• Underlag för prognoser.
• Underlag för regeringens budget.
• Mått på var man förhåller sig till uppställda mål inom förvaltningen.
• Verktyg inom viltförvaltningen

Länsstyrelsens besiktningspersoner

Besiktningspersonerna är utsedda av länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter. De kan besiktiga skador och informera om skadeförebyggande åtgärder. De har även blanketter för ansökan om ersättning och kan hjälpa till att fylla i dem. 

Det är viktigt att alla skador besiktigas snabbt, eftersom det ökar möjligheten att kunna säkra spår och tecken i terrängen. Om besiktningspersonen  bedömer att något "fredat vilt" (framför allt stora rovdjur eller tranor/vissa gåsarter/sångsvan) har orsakat skadan kan ägaren få ersättning från länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet utgör grunden för beslut om ersättning.

Hur går en besiktning till?

Besiktningspersonen dokumenterar skadorna på det varje djur och gör utifrån dessas placering och utseende en bedömning av skadeorsaken. Uppgifterna från besiktningen registreras i databasen Rovbase. Informationen i Rovbase används bland annat av länsstyrelsens viltskadehandläggare vid handläggning av ersättningsärenden och vid sammanställning av årlig statistik över rovdjursangrepp i Sverige.

I särskilt svåra situationer kan besiktningmannen ta hjälp av ett besiktningsekipage, som består av en förare (utbildad besiktningsman) med en särskilt utbildad besiktningshund. Besiktninghundarna kan följa spår mycket noggrant. De kan dessutom, med mycket stora krav på säkerhet, söka spår som är upp till 24 timmar gamla i miljöer med störningar i form av både levande och döda djur.

Kontakta en besiktningsperson

Via länsstyrelsernas gemensamma webbplats hittar du din länsstyrelse.
Klicka på fliken Djur. Gå till Jakt och vilt i vänstermenyn och klicka på Viltskador. Där finns ofta information och kontaktuppgifter.

Fakta:

Besiktningshandböcker

Viltskadecenters besiktningshandböcker ger praktisk handledning i besiktningarnas alla moment. De vänder sig främst till länsstyrelsens personal, men djurägare, lantbrukare, jägare och andra intresserade har också nytta av dem.

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur

Praktisk handledning i besiktning av tamdjur och hundar. Boken är rikt illustrerad med bilder från dokumenterade fall av skador på tamdjur och hundar och tar även upp andra döds- och skade-orsaker än stora rovdjur.

Framsida till skriften Typiska-skador-av-stora-rovdjur-2024-330px.jpg Typiska-skador-av-stora-rovdjur

Typiska skador av stora rovdjur - exempel från besiktningar på tamdjur och hundar i Sverige

Referensmaterial med bilder som visar typiska skademönster från björn, varg, lodjur och hund. Bilderna är tagna av länsstyrelsernas besiktningspersonal under verkliga besiktningar som registrerats i databasen Rovbase.

 

Besiktning av viltskador på gröda – med inriktning på fredade fåglar

Praktisk handledning i besiktning, värdering och förebyggande av fågelskador på gröda. Innehållet baseras på många års dokumentation och erfarenheter av skador på gröda i Sverige.