Så inventeras rovdjuren i Sverige

Senast ändrad: 13 mars 2019
varg-lopa-akearonsson.jpg

De stora rovdjurens antal och utbredning i Sverige följs regelbundet upp med hjälp av inventeringar. Resultaten utgör bland annat grund för beslut om jakt och skadeförebyggande åtgärder och ersättningar till samebyarna för skador på renar.

Inventeringarna genomförs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd. Länsstyrelserna planerar, genomför, dokumenterar och sammanställer länens inventeringar. De samarbetar framför allt med samebyarna och Svenska Jägareförbundet, men även ideella organisationer som Kungsörn Sverige och Svenska Rovdjursföreningen medverkar.

Viltskadecenter granskar inventeringarna och Naturvårdsverket fastställer resultaten varje år.

Sverige och Norge samarbetar

Sverige och Norge samarbetar kring inventering av rovdjur eftersom djuren inte känner av några landsgränser. Målet är att rapportering och övervakning ska ske på samma sätt. En viktig utgångspunkt i det skandinaviska samarbetet har varit att göra det lättare för allmänheten att på ett enkelt sätt kunna bidra till inventeringsarbetet. Samarbetet kring lodjur, järv och varg har hunnit längst, men planen är att samarbetet ska utvecklas till att gälla även björn och kungsörn.

Tillsammans med Rovdata, en självständig enhet vid Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Norge, tar vi fram inventeringsinstruktioner och ger ut serien Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien.

Hur och när inventeras de olika rovdjuren?

Klicka på artnamnen så kommer texterna fram.

Varg och lodjur

För varg och lodjur genomförs inventeringsarbetet i huvudsak genom spårningar på snö under vintersäsongen. Inventeringen av varg utförs av länsstyrelserna, men samordnas och utvärderas av Viltskadecenter. DNA-prover från spillningar och urin är ett viktigt redskap i inventeringsarbetet. Tack vare dem kan man avgöra om en särskild varg härstammar från en viss familjegrupp i den skandinaviska populationen eller om det är en immigrant från den finsk-ryska populationen. Eftersom risken för inavel är stor när det gäller varg är ursprunget viktigt att känna för förvaltningen.

Läs mer: Instruktioner och faktablad om inventering av stora rovdjur (Naturvårdsverkets webbplats)

Inventering av varg

Inventering av lodjur

Järv

Järvar inventeras framför allt under vårvintern genom att man letar efter järvlyor och observerar ungar eller spårtecken som tyder på föryngring. År 1999 upptäcktes för första gången på 100 år en järvföryngring i skogslandskapet utanför fjäll-länen. Järvstammens utbredning i skoglandskapet har ökat stadigt sedan dess.

Inventering av järv

Björn

Björnarna sover på vintern och kan därför inte inventeras genom att spåra på snön. Björnstammens storlek beräknas i stället med hjälp av regelbundna spillningsinventeringar i kombination med Rovdjursobs under Älgobsen som Svenska Jägareförbundet ansvarar för. Björnspillningsinventeringar utgör idag basen för beräkningar av björnstammens storlek och utbredning.

Läs mer under Björnspillningsinventering!

Kungsörn

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom dokumentation av spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir. Boplatserna besöks under häckningstiden. Nya boplatser kan upptäckas genom att man observerar örnarnas beteende. Kungsörnsstammens storlek beräknas med hjälp av information om antalet besatta revir.

Resultat från inventering av kungsörn

Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Skandobs banner med länk

 

 

 

 

Dela din rovdjursobservation i Skandobs, det skandinaviska rapportsystemet för varg, lodjur, järv och björn. 

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se