Så inventeras rovdjuren i Sverige

Senast ändrad: 09 mars 2022

De stora rovdjurens antal och utbredning i Sverige följs regelbundet upp med hjälp av inventeringar. Resultaten utgör bland annat grund för beslut om jakt och skadeförebyggande åtgärder samt ersättningar till samebyarna för skador på renar.

Inventeringarna genomförs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn. Varje länsstyrelse planerar, genomför, dokumenterar och sammanställer de inventeringar som görs inom respektive län. De samarbetar framför allt med samebyarna och Svenska Jägareförbundet, men även ideella organisationer kan medverka.

Viltskadecenter granskar länsstyrelsernas inventeringsresultat för varg, lo och järv. Naturvårdsverket fastställer resultaten.

Samarbete med Norge

Eftersom rovdjuren inte känner av några landsgränser samarbetar Sverige och Norge kring inventeringarna. Målet är att rapportering och övervakning ska ske på samma sätt i båda länderna. En viktig utgångspunkt har varit att underlätta för allmänheten att på ett enkelt sätt kunna bidra till inventeringsarbetet.

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Läs mer om hur du kan bidra till inventeringarna här: Har DU sett rovdjur?

Viltskadecenter och Rovdata, en självständig enhet vid NINA (Norsk institutt for naturforskning) i Norge, tar fram inventeringsinstruktioner och ger ut rapportserien Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. I serien publiceras årligen de skandinaviska inventeringsresultaten för varg, lodjur och järv.

Instruktioner och faktablad

Inventeringsmetodik för stora rovdjur (Naturvårdsverket)

Hur och när inventeras de olika rovdjuren?

Klicka på artnamnen så kommer texterna fram.

Varg och lodjur

För varg och lodjur genomförs inventeringsarbetet i huvudsak genom spårningar på snö under vintersäsongen. Inventeringen av varg utförs av länsstyrelserna, men samordnas och utvärderas av Viltskadecenter.

DNA-prover från spillningar och urin har blivit ett mycket viktigt redskap i inventeringsarbetet, särskilt under snöfattiga vintrar. Genom DNA-analyser kan man avgöra om en särskild varg härstammar från en viss familjegrupp i den skandinaviska populationen eller om det är en immigrant från den finsk-ryska populationen. Eftersom risken för inavel är stor när det gäller varg i Skandinavien är det viktigt för förvaltningen att känna till varifrån olika vargindivider härstammar.

På Naturvårdsverkets webbplats finns instruktioner och faktablad för  inventeringar av samtliga stora rovdjur i Sverige: Inventeringsmetodik för stora rovdjur

Till inventeringssidorna

Inventering av varg (Viltskadecenters webbplats)

Inventering av lodjur (Viltskadecenters webbplats)

Järv

Järvar inventeras framför allt under vårvintern genom att man letar efter järvlyor och observerar ungar eller spårtecken som tyder på föryngring. År 1999 upptäcktes för första gången på 100 år en järvföryngring i skogslandskapet utanför fjäll-länen. Järvstammens utbredning i skoglandskapet har ökat stadigt sedan dess.

På Naturvårdsverkets webbplats finns instruktioner och faktablad för  inventeringar av samtliga stora rovdjur i Sverige: Inventeringsmetodik för stora rovdjur

Till inventeringssidan

Inventering av järv

Björn

Björnarna sover på vintern och kan därför inte inventeras genom att spåra på snön. Björnstammens storlek beräknas i stället med hjälp av regelbundna spillningsinventeringar i kombination med Rovdjursobs under Älgobsen som Svenska Jägareförbundet ansvarar för. Björnspillningsinventeringar utgör idag basen för beräkningar av björnstammens storlek och utbredning.

På Naturvårdsverkets webbplats finns instruktioner och faktablad för  inventeringar av samtliga stora rovdjur i Sverige: Inventeringsmetodik för stora rovdjur

Till inventeringssidan

Inventering av björn

Sedan 2019 ansvarar Naturhistoriska Riksmuseet för koordinering av björninventeringen. Läs mer på deras webbplats: Inventeringen av brunbjörn

Kungsörn

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom dokumentation av spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir. Boplatserna besöks under häckningstiden. Nya boplatser kan upptäckas genom att man observerar örnarnas beteende. Kungsörnsstammens storlek beräknas med hjälp av information om antalet besatta revir.

På Naturvårdsverkets webbplats finns instruktioner och faktablad för  inventeringar av samtliga stora rovdjur i Sverige: Inventeringsmetodik för stora rovdjur

Till inventeringssidan

Resultat från inventering av kungsörn

 

Fakta:

Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Beställ boken!