Så här hanterar vi personuppgifter

Senast ändrad: 09 mars 2021

Hantering av personuppgifter vid Viltskadecenters kurser

Personuppgiftsansvarig

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Viltskadecenter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av kursdeltagarnas personuppgifter. Kontaktpersoner:
Henrike Hensel: henrike.hensel@slu.se     0581-69 73 42

Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90.

Ändamål

SLU Viltskadecenter kommer att behandla kursdeltagarnas personuppgifter för att:
1. Se till att de kan genomföra kursen och administrera deltagande.
2. Hantera logi i samband med kursen.
3. Kontakta deltagarna angående kursen.
4. Kontrollera att kursen endast erbjuds till berättigade deltagare.
5. Se till att de får rätt mat i samband med kursen.
6. Skicka information till Naturvårdsverket rörande vilka som har genomgått kurserna på deras uppdrag.

SLU kommer även att behandla personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Rättslig grund

För ändamål 1–3 är den rättsliga grunden det avtal om att gå kursen som deltagaren ingår med SLU.

För ändamål 4 är den rättsliga grunden att uppfylla ett viktigt samhällsintresse, nämligen att se till att det finns kompetens i landet som kan tillgodose tillfredsställande underlag till viltförvaltningen runtom i landet. Detta görs med stöd i länsstyrelsernas individuella förordningar.

För ändamål 5 är den rättsliga grunden deltagarens samtycke. Deltagaren har alltid rätt att ta tillbaka sitt samtycke. Utan samtycke kan vi dock inte tillgodose kostönskemål.

För ändamål 6 är den rättsliga grunden en uppgift av allmänt intresse, nämligen att förse Naturvårdsverket med relevant information och kompetensuppdrag på deras uppdrag.

Rörande behandlingen av personuppgifter i allmänna handlingar är den rättsliga grunden en uppgift av allmänt intresse som SLU ska utföra enligt tryckfrihetsförordningen.

Utlämnande

I enlighet med reglerna om allmänna handlingar kan SLU komma att lämna ut personuppgifter till den som begär ut en allmän handling, om personuppgifter förekommer i den, såvida de inte ska beläggas med sekretess.

Överföring av personuppgifter

Vi kommer att skicka personuppgifter om genomförd kurs till relevant länsstyrelse, Sametinget och Naturvårdsverket.

Lagring

SLU kommer att behandla personuppgifter i en deltagarlista till dess att kursen har genomförts och deltagandet är avslutat. Uppgifter om genomförd kurs förs över till en sammanställande lista som rapporteras till ovan nämnda myndigheter och dokumenteras.

Personuppgifterna lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta integritets- och dataskyddsfunktionen med kontaktuppgifterna nedan.

Återkallande av samtycke

Om SLUs behandling av dina personuppgifter baserar sig på samtycke har du en rätt att återkalla detta samtycke. För att ta tillbaka ditt samtycke rörande kostuppgifter, kontakta Henrike Hensel (se ovan).

Skyldighet att lämna personuppgifter

För att SLU Viltskadecenter ska kunna genomföra kurserna måste deltagarna lämna personuppgifter till oss.

Synpunkter

Om du har synpunkter på SLUs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Om du inte är nöjd med SLUs svar, kan du vända dig med klagomål på SLUs behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se eller 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på http://www.imy.se/