Rovdjursskador på tamdjur

Senast ändrad: 29 februari 2024

Risken för angrepp varierar mycket mellan olika tamdjursslag. Risken för rovdjursangrepp på får är många gånger större än risken för rovdjursangrepp på nötdjur och hästar.

Får och getter

Det är främst får som angrips av stora rovdjur i Sverige. Antalet rovdjursangripna får brukar ligga på ca 400–600 st per år. 2021 fanns ca 500 000 får i Sverige (tackor, baggar och lamm; Jordbruksverket).

Rovdjursangrepp på getter förekommer inte i lika stor utsträckning eftersom de är färre. 2018 uppskattade Jordbruksverket antalet getter till kring 20 000 st (inklusive killingar) 2018.

Nötkreatur

Rovdjursangrepp på nötkreatur är väldigt ovanligt i Sverige. I genomsnitt besiktigas skador på 1–5 nötdjur per år, varav de flesta är kalvar.

Rovdjursangrepp på tamdjur i Sverige 1997–2020

Hästar

Rovdjursangrepp på hästar är mycket sällsynt i Sverige.

I Sverige har vi haft åtminstone tre dokumenterade angrepp av varg på häst de senaste 23 åren. Vid dessa tillfällen har det rört sig om shetlandsponny eller minishetlandsponny.

Hästar kan råka ut för flera olika typer av skador och det händer att hästägare rapporterar sådana i tro att det är rovdjur som orsakat dem. I foldern Sårskador hos häst tar vi upp en del om hästars grundläggande beteende och visar olika exempel på vad hästar kan skada sig på. Bilderna kommer från fall som dokumenterats av Regiondjursjukhuset i Helsingborg.

Sår på hästben

Djur på fritt fäbod- eller fjällbete

Djur på fäbodbete skiljer sig från konventionell djurhållning. De löper större risk att angripas av rovdjur. Läs mer om Fäbodbruk och rovdjur.

Hjortar (hägnat vilt)

Hjortar i hägn räknas som vilt och rovdjursskador på dem ersätts inte. Ibland sker angrepp innanför vilthägn. Läs mer i rapporten Bedömningar avseende rovdjursskador på hägnat vilt (Rapport från Viltskadecenter 2014-4)

Renar

Rovdjursskador på renar ersätts på ett annat sätt än övriga tamdjur. Läs mer här: Rovdjursskador på renar

Hundar 

Texter om rovdjursskador på hundar har en egen sida. Läs mer här:
Rovdjursskador på hundar

När och var är risken för angrepp störst?

Texten nedan kommer ur Naturvårdsverkets vägledning Prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp (2011)

Antalet tamdjur som dödas, skadas eller saknas efter ett rovdjursangrepp varierar stort och beror bland annat på hur många tamdjur som fanns på platsen, hur stor inhängnad de hade att röra sig inom, om de bröt sig igenom inhängnaden vid angreppstillfället, med mera.

Vilken rovdjursart som angripit tamdjuren spelar också roll. Varg angriper i genomsnitt ca 5 får per tillfälle, lodjur ca 2 får per tillfälle och björn ca 7 får per tillfälle. Vid angrepp på nöt är det sällan mer än ett djur som angrips oberoende av rovdjursart.

För att avgöra om uppkomna rovdjursskador är ovanligt omfattande eller som ett mått på utveckling av rovdjursskador över tiden är dock antalet angrepp en bättre enhet än antalet rovdjursdödade djur eller utbetald ersättning för rovdjursskador. Det finns stora skillnader i omfattningen av de olika rovdjursslagens angrepp på tamdjur.

Erfarenheter från Sverige visar att

  • Tamdjursbesättningar löper överlägset störst risk för rovdjursangrepp under perioden direkt efter ett första angrepp.
  • Tamdjursbesättningar i vargrevir löper större risk att utsättas för rov-djursangrepp än tamdjursbesättningar i områden med andra stora rovdjur.
  • Får- och getbesättningar löper större risk att angripas av rovdjur än be-sättningar med andra tamdjursslag.
  • Risken för rovdjursangrepp är i stort sett densamma för enskilda tam-djursbesättningar, oavsett om de befinner sig i ett område med hög täthet eller låg täthet av tamdjursbesättningar.
  • Olika förebyggande åtgärder bör kombineras med varandra för att ge mesta möjliga effekt per investerad krona. Akutåtgärder bör till exempel kombineras med permanenta åtgärder.