Om Rovdjurskunskap för tjänstemän

Senast ändrad: 13 april 2021
Björn vid skogsstjärn

"Rovdjurskunskap för tjänstemän" innehåller grundläggande kunskap om de stora rovdjuren i Sverige. OBS: Sidorna är under uppbyggnad.

Målgruppen är tjänstemän på olika myndigheter som inte arbetar med dem dagligen, men som ibland behöver snabb tillgång till kortfattad information om rovdjuren i sin tjänsteutövning. Exempel är personal vid olika avdelningar/enheter på Jordbruksverket, Sveriges Domstolar, Polisen, länsstyrelser, kommuner och intresseorganisationer. Texterna fungerar förstås lika bra för alla är intresserade. 

 

Ordförklaringar

Avståndskriterier (AK)
Avståndskriterier används ibland för att beräkna antalet olika familjegrupper av lodjur när inventeringar i fält inte kunnat särskilja olika familjegrupper från varandra. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats: Faktablad lodjur - Avståndskriterier

Fertil
Fruktbar; kan fortplanta sig och få livsdugliga, fruktsamma ungar.

Föryngring
En föryngring är en hona som fött ungar.

Hemområde
Ett hemområde är det område inom vilket ett djur lever, tillgodogör sig resurser (äter) och reproducerar sig.

Hybridisering
Sexuell reproduktion mellan individer som är genetiskt olika. Varg och hund tillhör egentligen samma art, men parningar mellan dem benämns ändå som hybridisering och deras avkomma kallas hybrider (de har en förälder från vardera ”art”).

Inavelskoefficient
Inavelskoefficienten (brukar benämnas F) anger hur stor del av avkommans gener som blivit dubblerade genom föräldrarnas släktskap, räknat över ett visst antal generationer. Den mäts med utgångspunkt från en baspopulation i vilken individerna antas vara obesläktade. Vid beräkningar av F för den skandinaviska vargstammen utgår man från en baspopulation som utgörs av de immigranter från den östliga vargpopulationen som reproducerat sig i Skandinavien sedan 1983.

En individs inavelskoefficient kan variera mellan 0 (föräldrarna är obesläktade) och 1 (föräldrarna är genetiskt identiska och bär inte på någon inbördes variation).

Infanticid
Infanticid innebär oftast att vuxna hanar dödar obesläktade ungar för att kunna para sig med honan, som då går i brunst tidigare.

Matriarkat
Flera generationer av besläktade honor som etablerar sig i samma område, som de försvarar gemensamt mot andra, obesläktade honor.

Miniminivå
Antal individer som krävs för att en art garanterat ska finnas i livskraftig stam (ha gynnsam bevarandestatus) i Sverige. Naturvårdsverket fastställer nivåerna utifrån förslag från länsstyrelserna. Miniminivån (antal individer) räknas sedan om till familjegrupper i förvaltningsmålen.

Rendezvous-plats
Plats där vargföräldrarna lämnar sina valpar medan de själva jagar och hävdar revir.

Revir
Ett område som försvaras aktivt mot artfränder. Gränserna markeras med bland annat urinmarkeringar, krafsmärken och patrullerande.

Statens vilt
Alla stora rovdjur tillhör statens vilt enligt 33 § jaktförordningen, vilket innebär att ett djur som påträffas dött eller som dödas ska tillfalla staten och upphittaren är skyldig att anmäla fyndet till polisen. Anmälningsskyldigheten gäller även trafikolyckor. Läs mer om statens vilt hos NRM (Naturhistoriska Riksmuseet).

Källor

Texterna baseras framför allt på nedanstående källor. Särskilda källor redovisas på sidorna för de enskilda arterna.

Large Carnivore Initiative for Europe  

Large carnivores

Naturvårdsverket

Rovdjuren i Sverige

Miniminivåer för lägsta antalet för en rovdjursart på regional nivå  

SLU, Artdatabanken

Artfakta, Artbestämning

Artfakta, Naturvård

Sametinget

Rovdjursersättning

Statens offentliga utredningar

Rovdjuren och deras förvaltning SOU 2007:89

Mål för rovdjuren SOU 2012:2

Viltskadecenter

Viltskadestatistik

Skador och åtgärder

Inventering av stora rovdjur

Inventeringsrapport stora rovdjur

 

Texterna om varje art har granskats av rovdjursprojekten

På deras webbplatser finns publikationer och annan information:

Skandinaviska björnprojektet

Järvprojektet

Scandlynx

Skandulv

Kungsörnsprojektet

Sidansvarig: maria.levin@slu.se