Inventering av kungsörn

Senast ändrad: 21 februari 2021

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir.

Kungsörn inventeras genom fältobesök vid kända boplatser under häckningstiden. Nya boplatser kan upptäckas genom att man observerar örnarnas beteende.

De centrala variablerna för att beskriva kungsörnsstammens storlek och utveckling är:

  • Antal besatta revir Revir där kungsörn har observerats under inventeringen. Den här siffran återspeglar stammens storlek.
  • Antal lyckade häckningar Dessa återspeglar stammens möjliga tillväxt.

Antalet besatta revir och framför allt antalet lyckade häckningar kan variera kraftigt från år till år. Det beror mest på födotillgång för örnarna och väderförhållandena under häckningssäsongen.

För instruktioner och faktablad gällande metodik för kungsörnsinventering, se Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur (Naturvårdsverket)

Naturhistoriska riksmuséet ansvarar för koordineringen av kungsörnsinventeringen: Kungsörnsinventering (Naturhistoriska riksmuseet)

Resultat från inventering av kungsörn 2020

Resultaten från inventering av kungsörn redovisas på Naturvårdsverkets och Naturhistoriska riksmuseets webbplatser:

Fakta om kungsörn (Naturvårdsverket)

Kungsörnsinventering (Naturhistoriska riksmuseet)

Utbredning kungsörn 2019

Resultat från inventeringen av kungsörn 2019 enligt länsstyrelsernas sammanställning. Siffrorna anger antal besatta revir respektive antal lyckade häckningar i respektive län. ©Lantmäteriet i2014/764

Revidering av inventeringsmetodiken för kungsörn i Sverige

Under våren 2017 påbörjades en översyn av inventeringssystemet för kungsörn i Sverige. Läs arbetsgruppens rapport här: Förslag till nationellt inventeringssystem för kungsörn i Sverige

För frågor gällande arbetsgruppens arbete, kontakta Lovisa Nilsson (se nedan).

Fakta:

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Relaterade sidor:

Sidansvarig: maria.levin@slu.se