Ersättning för skador

Senast ändrad: 26 september 2022

Om tamdjur eller gröda har skadats av "fredat vilt" kan ägaren ansöka om ersättning hos länsstyrelsen.

Fredat vilt definieras som Annat vilt än klövvilt som vid skadetillfället inte får jagas med stöd av bestämmelser i bilagorna 1–4 till jaktförordningen (1987:905) eller med stöd av myndighetsbeslut.

Ansökningar om ersättning handläggs hos länsstyrelsen utifrån Viltskadeförordningen 2001:724 och Naturvårdsverkets föreskrifter
om bidrag och ersättningar för viltskador 2018:5

Ansök om ersättning hos länsstyrelsen

Länsstyrelsen handlägger alla ansökningar om ersättning för viltskador. Ansökan görs på en särskild blankett och ska ha kommit in senast tre månader efter det att skadan har inträffat (undantag kan göras för en del skador på gröda). Ansökan ska kompletteras med kvitton och andra styrkta kostnader som skadan medfört.

Blanketter för ansökan om ersättning och bidrag

Skicka ansökan till länsstyrelsen

Via länsstyrelsernas gemensamma webbplats hittar du din länsstyrelse. Postadressen finns längst ner på varje länsstyrelses ingångssida. 

Rovdjursskador på renar

Rovdjursskador på renar ersätts på ett annat sätt än övriga tamdjur. Läs mer här: Rovdjursskador på renar

VSC rekommendationer

Viltskadecenter är rådgivare till både myndigheter, intresseorganisationer och enskilda lantbrukare och andra. Våra rekommendationer bygger på studier, praktiska försök, erfarenheter och diskussioner med berörda grupper.

VSC rekommendationer

Både näringsidkare och länsstyrelser är välkomna att kontakta oss för rådgivning.

Viltskadestatistik

Vi sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och fåglar i Sverige. Läs mer på sidan Viltskadestatistik.