Resurssida stora betande fåglar

Senast ändrad: 28 september 2023

Här finns material för information om stora betande fåglar i odlingslandskapet.

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar, reviderad upplaga 2023

Riktlinjerna utgör en vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta de stora betande fåglarna samt förebygga och ersätta skador som orsakas av dem. 

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet 2023

Riktlinjer-forvaltning-stora-faglar-2023-rapportframsida

Dokumentation från storfågelkonferenser

Dokumentation från Storfågelkonferensen 2023 är något fördröjd då arbetet med riktlinjerna prioriterats. 

Dokumentation från Storfågelkonferens 2023

Dokumentation från Storfågelkonferens 2021

Dokumentation från Storfågelkonferens 2018

Dokumentation från Storfågelkonferens 2017

Dokumentation från Storfågelkonferens 2016

Faktablad om fåglar och skador på gröda

Samband mellan förekomst av stora fåglar och skador på gröda

Var och när uppstår skada på gröda av tranor, gäss och svanar?

Hur väljer tranor fält för födosök?

Flera faktablad, rapporter och andra skrifter om stora fåglar finns bland Viltskadecenters Publikationer.

Kunskapssammanställning förvaltning av stora betande fåglar i Europa

2016 gav Naturvårdsverket Viltskadecenter i uppdrag att sammanställa kunskap som används inom förvaltningen av stora betande fåglar i Europa. Läs hela kunskapssammanställningen här:

Rapportframsida Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa

Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa – ersättningssystem, skadeförebyggande åtgärder och acceptansnivåer

Fakta för förvaltare: gäss och svanar

På uppdrag av Naturvårdsverket har forskarna Johan Elmberg och Johan Månsson gjort en litteraturöversikt om befintlig kunskap om gäss och framtida kunskapsbehov. Läs rapporten: Fakta för förvaltare: gäss och svanar

Bild p årapporten "Fakta för förvaltare - gäss och svanar"

Artportalen användarguide

Artportalen-manual-3.0-framsida

ARTPORTALEN användarguide

 

Skadestatistik

Sedan 2003 sammanställer Viltskadecenter årligen statistik över rovdjursskador på tamdjur och hundar i Sverige. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.