Resurssida stora betande fåglar

Senast ändrad: 22 februari 2024

På denna sida samlar vi material som kan vara till stöd för länsstyrelsernas arbete med förvaltning av stora betande fåglar.

Besiktning av skador på gröda med fältstödet VAS, utbildning 2024-02-12

Inspelning av utbildningen

Kontaktadress FO-natur: viltskador@lansstyrelsen.se 

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar, reviderad upplaga 2023

Riktlinjerna utgör en vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta de stora betande fåglarna samt förebygga och ersätta skador som orsakas av dem. 

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet 2023

Riktlinjer-forvaltning-stora-faglar-2023-rapportframsida

VSC webbinarium om reviderade riktlinjer för förvaltning av stora fåglar 2023-10-18

Länk till inspelning av webbinarium

Presentation från webbinarium

Text om vilda gäss i Sverige

Nyhet från Naturvårdsverket 2023-11-09:

Allt fler vilda gäss i Sverige - men kanadagåsen är ovanligare än du tror

Dokumentation från storfågelkonferenser

Dokumentation från Storfågelkonferens 2023

Dokumentation från Storfågelkonferens 2021

Dokumentation från Storfågelkonferens 2018

Dokumentation från Storfågelkonferens 2017

Dokumentation från Storfågelkonferens 2016

Faktablad om fåglar och skador på gröda

Samband mellan förekomst av stora fåglar och skador på gröda

Var och när uppstår skada på gröda av tranor, gäss och svanar?

Hur väljer tranor fält för födosök?

Flera faktablad, rapporter och andra skrifter om stora fåglar finns bland Viltskadecenters Publikationer.

Kunskapssammanställning förvaltning av stora betande fåglar i Europa

2016 gav Naturvårdsverket Viltskadecenter i uppdrag att sammanställa kunskap som används inom förvaltningen av stora betande fåglar i Europa. Läs hela kunskapssammanställningen här:

Rapportframsida Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa

Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa – ersättningssystem, skadeförebyggande åtgärder och acceptansnivåer

Fakta för förvaltare: gäss och svanar

På uppdrag av Naturvårdsverket har forskarna Johan Elmberg och Johan Månsson gjort en litteraturöversikt om befintlig kunskap om gäss och framtida kunskapsbehov. Läs rapporten: Fakta för förvaltare: gäss och svanar

Bild p årapporten "Fakta för förvaltare - gäss och svanar"

Artportalen användarguide

Artportalen-manual-3.0-framsida

ARTPORTALEN användarguide