Fågelskador på gröda

Senast ändrad: 12 december 2023
Tranor i sädesfält

Tranor, gäss och sångsvanar söker gärna föda på odlade fält och kan därmed orsaka skador på växande gröda.

Det är framför allt fåglarnas födosök som är orsaken till skadorna. De vanligaste skadorna är betning och nedtrampning av mogen och omogen säd, betning av vall samt upplockning av vår- och höstsått spannmål, potatis och morötter.

Olika arter föredrar olika typer av grödor, vilket visar sig i rapporteringen av skador.

  • Tranor orsakar mest skador på potatis och spannmål (framförallt korn), men besöker också vall, morötter och baljväxter.
  • Skador orsakade av gäss sker dominerande i odlingar av vall, spannmål (korn, höstvete), baljväxter och morötter.
  • Sångsvan orsakar skador på framför allt raps.

Fåglarna lämnar också en stor mängd spillning i åkrar och marker, vilket kan påverka grödans kvalitet. Det finns dock inga belägg för att spillning från dessa fåglar skulle kunna ge upphov till spridning av salmonella till kreatur eller människor.

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar, reviderad upplaga 2023

Riktlinjerna utgör en vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta de stora betande fåglarna samt förebygga och ersätta skador som orsakas av dem. 

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet 2023

Riktlinjer-forvaltning-stora-faglar-2023-rapportframsida

Kunskapssammanställning förvaltning av stora betande fåglar i Europa

2016 gav Naturvårdsverket Viltskadecenter i uppdrag att sammanställa kunskap som används inom förvaltningen av stora betande fåglar i Europa. Läs hela kunskapssammanställningen här:

Rapportframsida Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa

Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa – ersättningssystem, skadeförebyggande åtgärder och acceptansnivåer

Fakta för förvaltare: gäss och svanar

På uppdrag av Naturvårdsverket har forskarna Johan Elmberg och Johan Månsson gjort en litteraturöversikt om befintlig kunskap om gäss och framtida kunskapsbehov. Läs rapporten: Fakta för förvaltare: gäss och svanar

Bild p årapporten "Fakta för förvaltare - gäss och svanar"

En kortare sammanfattning finns här:

Fakta-om-gäss-och-svanar

Fakta om gäss och svanar

Skadestatistik

Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora  betande fåglar i Sverige. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.

Text om vilda gäss i Sverige

Nyhet från Naturvårdsverket 2023-11-09:

Allt fler vilda gäss i Sverige - men kanadagåsen är ovanligare än du tror

Vad kan man göra för att undvika skador?

Åtgärder mot skador på gröda

Besiktning av viltskador på gröda

I boken Besiktning av viltskador på gröda finns information om stora betande fåglar i Sverige, skador, besiktning och förebyggande åtgärder.

Besiktningshandbok fågelskador på gröda

Vildsvin

Vildsvin tillhör inte de fredade viltarterna, men kan orsaka stora skador på gröda. Läs mer om vildsvinsskador på gröda.

Fakta: