Fågelskador på gröda

Senast ändrad: 10 november 2020
Tranor i sädesfält

Tranor, gäss och sångsvanar söker gärna föda på odlade fält och kan därmed orsaka skador på växande gröda.

Det är framför allt fåglarnas födosök som är orsaken till skadorna. De vanligaste skadorna är betning och nedtrampning av mogen och omogen säd, betning av vall samt upplockning av vår- och höstsått spannmål, potatis och morötter.

Olika arter föredrar olika typer av grödor, vilket visar sig i rapporteringen av skador.

  • Tranor orsakar mest skador på potatis och spannmål (framförallt korn), men besöker också vall, morötter och baljväxter.
  • Skador orsakade av gäss sker dominerande i odlingar av vall, spannmål (korn, höstvete), baljväxter och morötter.
  • Sångsvan orsakar skador på framför allt raps.

Fåglarna lämnar också en stor mängd spillning i åkrar och marker, vilket kan påverka grödans kvalitet. Det finns dock inga belägg för att spillning från dessa fåglar skulle kunna ge upphov till spridning av salmonella till kreatur eller människor.

Mer om fågelskador på gröda.

Fakta för förvaltare: gäss och svanar

På uppdrag av Naturvårdsverket har forskarna Johan Elmberg och Johan Månsson gjort en litteraturöversikt om befintlig kunskap om gäss och framtida kunskapsbehov. Sammanställningen ligger även till grund för ett större gåsforskningsprojekt med start 2017. Projektet är en viktig pusselbit i Naturvårdsverkets arbete med att ta fram vetenskapligt underlag till stöd för viltförvaltningen.

Fakta om gäss och svanar

Läs hela rapporten: Fakta för förvaltare: gäss och svanar

Framsida på rapporten: Fakta för förvaltare, Gäss och svanar

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Skadestatistik

Sedan 2003 sammanställer Viltskadecenter årligen statistik över rovdjursskador på tamdjur och hundar i Sverige. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.

Vad kan man göra för att undvika skador?

Åtgärder mot skador på gröda

Vildsvin

Vildsvin tillhör inte de fredade viltarterna, men kan orsaka stora skador på gröda. Läs mer om vildsvinsskador på gröda.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se