Inventering av varg

Senast ändrad: 15 januari 2021
Varglöpa i snö

Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Populationens storlek beräknas utifrån dokumenterat antal föryngringar (valpkullar). En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Inventering av varg vintern 2020–2021

Här publicerar vi länsstyrelsernas resultat från den pågående inventeringen:

Löpande rapportering av vargrevir

 

Preliminärt dokumenterade vargrevir 12 januari 2021 (pdf)

 

Resultat från inventering av varg 2019–2020

Resultaten från vinterns inventering av varg i Skandinavien redovisas i rapporten:

Inventering av varg vintern 2019–2020

Rapportframsida Inventering av varg i Skandinavien vintern 2019–2020

Svensk sammanfattning av rapporten (sidan 25 i rapporten)

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Ökning av antalet vargar i Sverige

Fakta om varg

Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur

Samlade inventeringsrapporter för varg

Inventeringsrapporter för varg i Skandinavien

Vargrapporterna ges ut tillsammans med norska Høgskolen i Innlandet i rapportserien Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Länken till rapporten går till NINAs (Norsk institutt for naturforskning) biblioteksdatabas i Norge.

 

Extra DNA-insamling vintern 2019–2020

Utöver den ordinarie inventeringen genomfördes 2019/2020 en extra insamling av DNA-prov från vargar. Syftet var att samla in så många prov som möjligt från olika vargindivider. Resultaten av analyserna ska  användas för att ta fram populationsmodeller som kan uppskatta populationens storlek i antal individer.

Både länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet lade mycket tid på insamlingen. Trots avsaknad av snö gick insamlingen bra. Cirka 4500 prover samlades in.

Länsstyrelserna har kontinuerligt lagt in uppgifter om de insamlade proven i databasen Rovbase. Där publiceras även svaret från DNA-analyserna efter hand som de blir klara. Viltskadecenter redovisar löpande antalet individer som identifieras under arbetets gång.

Resultat från DNA-insamlingen

Resultat från extra insamlingen 2019-2020   Sammanställning av Viltskadecenter

Under insamlingen uppdaterade vi information om hur många individer som analyserats varje vecka. Varannan vecka publicerade vi information om hur många prover som samlats in. Här nedan finns de sista rapporteringarna:

Nya vargindivider v35 2020.pdf

Fördelning av insamlade DNA-prover av varg (5 juni 2020)

Extra inventering 2020: Länsstyrelsernas sök i landskapet

Finsk-ryska vargar dokumenterade i Skandinavien

Nedan finns en sammanställning som visar första och senaste kontakt med de finsk-ryska vargar som dokumenterats i Skandinavien sedan 2010. Sammanställningen består av en karta och en tabell med information för varje individ.

Finsk-ryska vargar dokumenterade i Skandinavien

Genetiskt viktiga vargar (3 mars 2020)

Vandrande finskryska vargar (immigranter)

Tre nya finsk-ryska vargar har identifierats under hösten och vintern 2019–2020. Två hittades i norra Sverige, varav en sköts på skyddsjakt i januari. Den tredje har dokumenterats i både Sverige och Norge. Den flyttades från Engerdal till Kongsvinger kommun av norska förvaltningen, men är fortsatt på vandring.  

Därtill har en fjärde varg som var känd sedan våren 2019 också dokumenterats i norra Sverige.

Läs om Naturvårdsverkets vägledning om genetiskt viktiga vargar.

Tivedenreviret

Den tik som sedan flera år är etablerad i Tivedenreviret (främst i Örebro län) har varit kvar under inventeringen vintern 2019–2020. Hon har gått tillsammans med valpar från våren 2019 och äldre valpar från tidigare kullar. Några valpar från tidigare kullar har även hittats på andra platser i Skandinavien: En i ett revirmarkerande par i Norge och två i gränsområdet Dalarna/Gävleborg/Västmanland/Uppland. Status på dessa två är ännu okänd, såtillvida att vi inte vet om de slagit sig ned i fasta områden eller om de fortsätter vandra. En fjärde varg född i Tiveden har vandrat söderut i Sverige.

Svartedalen

Under inventeringen 2017–2018 lokaliserades två vargar i Svartedalen, norr om Göteborg i Västra Götalands län. Genetiska analyser visade att det var en varghane och en hanvalp. Fadern är en skandinavisk varg, medan valpen även bär på finskryska gener som inte kan härledas till någon av de kända vargimmigranterna i Skandinavien. Modern är sannolikt en ny immigrant, men påträffades inte i reviret under inventeringen 2017–2018.

Under inventeringen 2018–2019 var hanen och sonen fortsatt kvar i reviret.

Under pågående inventering 2019–2020 har fadern fortsatt dokumenterats i reviret medan sonen ännu inte har dokumenterats vare sig i reviret eller på annan plats i Sverige.

Tunturireviret

Hösten 2016 föddes fem valpar i den enda kullen efter den finskryska vargen i Tunturireviret (Dalarnas län). En valp sköts på skyddsjakt i Norge hösten 2017. Tre av valparna identifierades genetiskt sommaren 2018: En i Uppsala län och två i Dalarnas län, i närheten av sitt födelserevir. Den femte har inte återfunnits sedan hösten 2016.

Endast en av valparna hittades under inventeringen 2018–2019, i närheten av födelsereviret.

Ingen av dessa valpar har ännu hittats under pågående inventering 2019–2020.

Extrainventering av varg 2017–2018

Vintern 2017–2018 genomförde länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet en särskild insats för att samla in extra många DNA-prover från varg. Nära 4000 prover kom in under inventeringsperioden. Provresultaten används av forskargruppen RovQuant, som arbetar med att utveckla modeller för beräkning av vargpopulationens storlek i antal individer.

Tack till alla som hjälpte till och bidrog till det goda resulatet!

Läs mer om resultaten här: Extrainventeringen av varg 2017-2018

Bilder på vargspillning

Bilder på vargspillning

Länken leder till exempel på hur spillningar från varg och förväxlingsarter kan se ut. Vi uppdaterar allteftersom vi får in fler bra bilder.

Bilder på vargspillning

Fakta:
Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se