Inventering av varg

Senast ändrad: 13 maj 2024
Varglöpa i snö

Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Populationens totala storlek beräknas utifrån dokumenterat antal föryngringar (valpkullar). En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Inventeringsarbetet genomförs i huvudsak genom spårningar på snö under vintersäsongen. Inventeringen av varg utförs av länsstyrelserna, men samordnas och utvärderas av Viltskadecenter.

Även DNA-prover från spillningar och urin har blivit ett mycket viktigt redskap i inventeringsarbetet, särskilt under snöfattiga vintrar. DNA-analyser används framför allt för att särskilja vargrevir från varandra. De ger ett säkrare underlag än spårning till hur många revir som finns. Med DNA-analyser kan man även avgöra om en särskild varg härstammar från den skandinaviska vargpopulationen eller om det är en immigrant från den finsk-ryska populationen. Finsk-ryska invandrade vargar som reproducerar sig i Sverige är i dagens svenska vargförvaltning av avgörande betydelse. 

Resultat från inventering av varg vintern 2023–2024, slutgiltig rapport

Inventeringen i fält avslutades 31 mars.
Måndag 3 juni fastställer Naturvårdsverket vinterns inventeringsresultat på sin webbplats. Resultaten och en slutgiltig skandinavisk vargrapport publiceras samtidigt här på denna sida.

Vargrevir vintern 2023-2024, löpande uppdatering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars och till dess genetiska analyser och sammanställningar är klara, redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg.

Länk till sida med löpande vargrapportering

Resultat från inventering av varg vintern 2022–2023

Slutrapport för säsongen publiceras 1 juni 2023. 
Vargrapporterna ges ut tillsammans med norska Rovdata i rapportserien Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Länken till rapporten går till NINAs (Norsk institutt for naturforskning) biblioteksdatabas i Norge.

Läs rapporten Inventering av varg i Skandinavien vintern 2022–2023

Inventering-av-varg-vintern-2022-2023, framsida rapport

Vargrevir-skandinavien-2022-2023-karta

Dokumenterade familjegrupper (fylld cirkel) och revirmarkerande par (fylld triangel) i Skandinavien under inventeringsperioden vintern 2022-2023. Förvaltningsområden för rovdjur (röd linje) visas i båda länder och rastrerat område visar den norska vargzonen. 

Tidigare inventeringsrapporter finns på sidan Samlade inventeringsrapporter för varg

Beskattningsmodell för varg

Beräkningar av beskattning av den skandinaviska vargpopulationen 2024

Mer om varginventering

Klicka på rubrikerna du vill läsa mer om så kommer texterna fram.

DNA-analyser av varg

DNA-analyser av varg

Alla DNA-analyser av vargar sker idag vid SLU Grimsö DNA-laboratorium. Labbet gör analyserna på uppdrag av Naturvårdsverket.

I labbet analyseras inventeringsprov under inventeringsperioden, vävnadsprov från alla döda vargar, samt eventuella DNA-prov som tas vid besiktningar av misstänkt vargangripna tamdjur. Alla resultat redovisas i databasen Rovbase. Vissa prov kan dock vara dolda på grund av sekretesslagen.

Resultat från DNA-analyser

Teknisk rapport över genetiska analyser på varg i Sverige år 2021

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen

Genetiskt viktiga vargar

Finskryska vargar (immigranter)

Finsk-ryska vargar som vandrar in i den skandinaviska populationen och bildar revir med skandinaviska vargar är av avgörande betydelse för den svenska vargförvaltningen. Två etablerade finsk-ryska vargar identifierades inom stationära revir vintern 2020/2021. Mer information finns i rapporten Inventering av varg i Skandinavien vintern 2020–2021.

Läs Naturvårdsverkets vägledning om genetiskt viktiga vargar.

Tivedenreviret

Den tik som sedan flera år är etablerad i Tivedenreviret (främst i Örebro län) dokumenterades även säsongen 2020/2021. Tiken ser inte ut att ha fått valpar våren 2020, men går tillsammans med äldre valpar och sannolikt en ny hane.

Valpar från Tivedentiken benämns som F1:or.

Flera F1:or från Tiveden har etablerat sig i populationen och fått egna valpar. De finns i följande revir: Siggefora (Uppsala), Igelsjön (Västmanland/Dalarna/Gävleborg), Boksjö (Västra Götaland) och Vargavidderna (Örebro).

Ytterligare F1:or etablerade sig i revirmarkerande par vintern 2020/2021 och förväntas få valpar våren 2021.

Deisjöreviret i Norge

En finsk-rysk hanvarg etablerade sig våren 2020 i ett revirmarkerande par i Norge. Paret har fått valpar våren 2021.

 

Finsk-ryska vargar dokumenterade i Skandinavien

Viltskadecenter har sammanställt de vargar som dokumenterats vandra in i Skandinavien från den finsk‐ryska vargpopulationen sedan 2010. Se kartan nedan.

Pdf-fil med karta och tabell med information om varje individ: Finsk-ryska vargar i Skandinavien (2023-10-23)

Vargimmigranter i Sverige 2010–2023

Extrainventeringar av varg 2017–2018 och 2019–2020

Extra DNA-insamling vintern 2019/2020

Utöver den ordinarie inventeringen genomfördes 2019/2020 en extra insamling av DNA-prov från vargar. Syftet var att samla in så många prov som möjligt från olika vargindivider. Resultaten av analyserna ska  användas för att ta fram populationsmodeller som kan uppskatta populationens storlek i antal individer.

Både länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet lade mycket tid på insamlingen. Trots avsaknad av snö gick insamlingen bra. Cirka 4500 prover samlades in.

Länsstyrelserna lade kontinuerligt in uppgifter om de insamlade proven i databasen Rovbase. Där publicerades även resultaten från DNA-analyserna efter hand som de blev färdiga. Viltskadecenter redovisade löpande antalet individer som identifierades under arbetets gång.

Resultat från extra insamlingen 2019-2020

Varannan vecka publicerade Viltskadecenter information om hur många prover som samlats in. Här finns den sista rapporteringen:

Fördelning av insamlade DNA-prover av varg (5 juni 2020)

Extra DNA-insamling vintern 2017/2018

Vintern 2017–2018 genomförde länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet en särskild insats för att samla in extra många DNA-prover från varg. Nära 4000 prover kom in under inventeringsperioden. Provresultaten används av forskargruppen RovQuant, som arbetar med att utveckla modeller för beräkning av vargpopulationens storlek i antal individer.

Resultat från extrainventeringen av varg 2017-2018

Retroaktiv sammanställning över antal vargar i Sverige 1998/1999 - 2015/2016

Bilder på vargspillning

Bilder på vargspillning

Länken leder till exempel på hur spillningar från varg och förväxlingsarter kan se ut. Vi uppdaterar allteftersom vi får in fler bra bilder.

Bilder på vargspillning

 

 

Fakta:

Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?