Inventering av varg

Senast ändrad: 12 april 2021
Varglöpa i snö

Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Populationens storlek beräknas utifrån dokumenterat antal föryngringar (valpkullar). En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Inventering av varg vintern 2020–2021

Här publicerar vi länsstyrelsernas resultat från den pågående inventeringen. Uppdatering görs en gång per vecka under inventeringssäsongen.

Länk till webbsida med tabell och karta över senast dokumenterade revir:

Löpande rapportering av vargrevir

 

Länk till pdf-dokument med förklarande texter samt tabell och karta över senast dokumenterade revir:

Preliminärt dokumenterade vargrevir 12 april 2021

Licensjakt varg 2021

Vargar som skjuts under licensjakten transporteras av Länsstyrelsen till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). SVA obducerar vargarna och skickar vävnadsprov till DNA-labbet vid SLU, Grimsö för genetisk analys individerna. Resultaten redovisas i Rovbase.

Resultat från inventering av varg 2019–2020

Resultat från Inventering av varg i Skandinavien vintern 2019–2020

Rapportframsida Inventering av varg i Skandinavien vintern 2019–2020

Svensk sammanfattning av rapporten (sidan 25 i rapporten)

Familjegrupper och revirmarkerande par av varg i Skandinavien vintern 2019-2020

Varg i Skandinavien 2019–2020, karta

Dokumenterade familjegrupper (fylld cirkel) och revirmarkerande par (fylld triangel) i Skandinavien under inventeringsperioden vintern 2019-2020. Förvaltningsområden för rovdjur (röd linje) visas i båda länder och rastrerat område visar den norska vargzonen.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Ökning av antalet vargar i Sverige

Fakta om varg

Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur

Samlade inventeringsrapporter för varg

Inventeringsrapporter för varg i Skandinavien

Vargrapporterna ges ut tillsammans med norska Høgskolen i Innlandet i rapportserien Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Länken till rapporten går till NINAs (Norsk institutt for naturforskning) biblioteksdatabas i Norge.

 

Extra DNA-insamling vintern 2019–2020

Utöver den ordinarie inventeringen genomfördes 2019/2020 en extra insamling av DNA-prov från vargar. Syftet var att samla in så många prov som möjligt från olika vargindivider. Resultaten av analyserna ska  användas för att ta fram populationsmodeller som kan uppskatta populationens storlek i antal individer.

Både länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet lade mycket tid på insamlingen. Trots avsaknad av snö gick insamlingen bra. Cirka 4500 prover samlades in.

Länsstyrelserna har kontinuerligt lagt in uppgifter om de insamlade proven i databasen Rovbase. Där publiceras även svaret från DNA-analyserna efter hand som de blir klara. Viltskadecenter redovisar löpande antalet individer som identifieras under arbetets gång.

Resultat från DNA-insamlingen

Resultat från extra insamlingen 2019-2020   Sammanställning av Viltskadecenter

Under insamlingen uppdaterade vi information om hur många individer som analyserats varje vecka. Varannan vecka publicerade vi information om hur många prover som samlats in. Här nedan finns de sista rapporteringarna:

Fördelning av insamlade DNA-prover av varg (5 juni 2020)

Finsk-ryska vargar dokumenterade i Skandinavien

Nedan finns en sammanställning som visar första och senaste kontakt med de finsk-ryska vargar som dokumenterats i Skandinavien sedan 2010. Sammanställningen består av en karta och en tabell med information för varje individ.

Finsk-ryska vargar dokumenterade i Skandinavien

Genetiskt viktiga vargar (19 mars 2020)

Finskryska vargar (immigranter)

Fyra finsk-ryska vargar har identifierats i norra Sverige sedan januari 2020. Två av dem är skjutna under skyddsjakt 2020.

 

Läs om Naturvårdsverkets vägledning om genetiskt viktiga vargar.

Tivedenreviret

Den tik som sedan flera år är etablerad i Tivedenreviret (främst i Örebro län) har dokumenterats även denna säsong (2020–2021). Status i reviret är ännu inte känt, men inventeringen pågår fram tom 31 mars. 

Valpar från Tivedentiken benämns som F1.

En F1:a är etablerad i ett revirmarkerande par i norra Värmland.

Två F1:or är etablerade i ett revirmarkerande par på gränsen mellan Jönköping och Västra Götalands län.

Fyra F1:or fick valpar våren 2020. Valpar finns i följande revir:

  • Siggefora i Uppsala län
  • Boksjö i Norge nära svenska gränsen till Västra Götalands län
  • Vargavidderna i Örebro län
  • Igelsjön på gränsen mellan Västmanland, Dalarna och Gävleborg

Deisjöreviret i Norge

En finsk-rysk hanvarg etablerade sig våren 2020 i ett revirmarkerande par i Norge. Paret har sedan flyttats av förvaltningen eftersom reviret berörde delar av den norska vargzonen.

 

Extrainventeringar av varg 2017–2018 och 2019–2020

Extra DNA-insamling vintern 2017/2018

Vintern 2017–2018 genomförde länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet en särskild insats för att samla in extra många DNA-prover från varg. Nära 4000 prover kom in under inventeringsperioden. Provresultaten används av forskargruppen RovQuant, som arbetar med att utveckla modeller för beräkning av vargpopulationens storlek i antal individer.

Resultat från extrainventeringen av varg 2017-2018

Extra DNA-insamling vintern 2019/2020

Utöver den ordinarie inventeringen genomfördes 2019/2020 en extra insamling av DNA-prov från vargar. Syftet var att samla in så många prov som möjligt från olika vargindivider. Resultaten av analyserna ska  användas för att ta fram populationsmodeller som kan uppskatta populationens storlek i antal individer.

Både länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet lade mycket tid på insamlingen. Trots avsaknad av snö gick insamlingen bra. Cirka 4500 prover samlades in.

Länsstyrelserna lade kontinuerligt in uppgifter om de insamlade proven i databasen Rovbase. Där publicerades även resultaten från DNA-analyserna efter hand som de blev färdiga. Viltskadecenter redovisade löpande antalet individer som identifierades under arbetets gång.

Resultat från extra insamlingen 2019-2020

Varannan vecka publicerade Viltskadecenter information om hur många prover som samlats in. Här finns den sista rapporteringen:

Fördelning av insamlade DNA-prover av varg (5 juni 2020)

Bilder på vargspillning

Bilder på vargspillning

Länken leder till exempel på hur spillningar från varg och förväxlingsarter kan se ut. Vi uppdaterar allteftersom vi får in fler bra bilder.

Bilder på vargspillning

Fakta:
Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se